Ερώτηση

855ΑΑ. Συγχαρητήρια για την εξαίρετη δουλειά.  Θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής θέμα. Κληρονόμος γνωστού μουσικοσυνθέτη εισπράττει από την ΕΠΙ ανά εξάμηνο κάποια ποσά για τα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα της. Η ΕΠΙ εκδίδει εκκαθάριση για τα πνευματικά αυτά δικαιώματα. Τα ποσά αυτά δηλώνονται στη φορολογική δήλωση ; σε ποιους κωδικούς και με ποιο παραστατικό;


Απάντηση

Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 1125758/2330 /Α0012/17.12.2008 έγγραφο με θέμα
Φορολογική αντιμετώπιση της είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων από τους κληρονόμους, έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση της είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων των κληρονόμων, από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, για το θέμα αυτό, εφόσον τα εν λόγω πνευματικά δικαιώματα από το μουσικό έργο του αποβιώσαντα που θα εισπράξουν οι κληρονόμοι υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος (ν.2238/1994), όπως, ήδη, σχετικά απαντήσαμε στους ενδιαφερόμενους με το 1082487/1904/Α0012/18-9-2006 έγγραφό μας.

Ακόμη, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2013, προβλέπονται τα εξής:

Κωδικοί 781/782: Γράψτε τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν στη χρήση 2012 σε σας, τη σύζυγό σας κτλ. για τις οποίες (δωρεές ή γονικές παροχές) η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, δηλαδή μέχρι 31.12.2012. Επίσης,
γράψτε και τα ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα (π.χ. απoζημίωση για ατύχημα κτλ.)

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω από τη στιγμή που το εισόδημα που μας αναφέρετε  υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς, τότε θα συμπληρώσετε αυτά τα ποσά στους κωδικούς 781/782 του Ε1.

Ως παραστατικό που θα δικαιολογεί αυτά τα ποσά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο η εκκαθάριση που σας δίνει η ΑΕΠΙ, όσο και η δήλωση φόρου κληρονομιάς.

Η ομάδα της AST BOOKS.