Ερώτηση

601ΑΑ. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω την παρακάτω ερώτηση. Ιδιώτης ο οποίος κατασκευάζει χειροποίητα αντικείμενα μπορεί να πουλάει μέσω διαδικτύου; Πρέπει να κάνει έναρξη επαγγέλματος; Αν ναι τι παραστατικά πρέπει να κόβει; Αν όχι, με τι διαδικασία θα πουλάει τα αντικείμενά του; Στην περίπτωση που δεν χρειάζεται έναρξη επαγγέλματος τα χρήματα αυτά θα δηλωθούν;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. ισχύουν τα ακόλουθα:

Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο.

Με την ΠΟΛ. 1004/2013 όμως,, διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:

Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

• Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

• Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ

Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι εφόσον ασκείτε αυτή τη δραστηριότητα ευκαιριακά, δεν είστε υπόχρεος  τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, μόνο εφόσον  οι πωλήσεις σας γίνονται προς επαγγελματίες.

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή πουλάτε τα προϊόντα σας σε ιδιώτες, ή όταν η δραστηριότητά σας είναι συνεχής και όχι περιστασιακή, είστε υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και έχετε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από  την ελληνική νομοθεσία.
Η ομάδα της AST BOOKS.