Ερώτηση

717ΑΑ. Αφορά ατομική επιχείρηση, ενοικιαζόμενα δωμάτια έως 7. Τη 1/7/2013 εντάχθηκα υποχρεωτικά σε τήρηση βιβλίων Β'  κατηγορίας. Έκανα απογραφή των παγίων που είχα μέχρι 30/6/2010 και υπέβαλα δήλωση μετάταξης. Βάσει του Ν. 2859/200 αρθ. 39 παρ. 11 έχω δικαίωμα έκπτωσης φόρου. Έχω δικαίωμα να υποβάλλω αίτημα επιστροφής ΦΠΑ αυτών των επενδυτικών αγαθών;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2859/2000, προβλέπεται ότι:
“1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον:
α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή
β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή
ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή
iii) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι, προκειμένου για αγαθά επένδυσης ορισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.”

Ακόμη, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 39 του ν.2859/2000 ισχύουν τα ακόλουθα:

“11.Αν η επιχείρηση μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων ή στο κανονικό και αντίστροφα, συντάσσεται απογραφή των αγαθών επένδυσης που αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος διακανονισμού. Οι μετατασσόμενες επιχειρήσεις για τον εναπομένοντα χρόνο της πενταετίας έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου.
Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 9α, 10 και της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38 .”

Από όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 34 του Ν. 2859/2000 και μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή του ΦΠΑ για τον εναπομένοντα χρόνο της πενταετίας, για τα εν λόγω επενδυτικά αγαθά.

Η ομάδα της AST BOOKS.