Ερώτηση

Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε αν σε περίπτωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών καθώς και εισαγωγών πρέπει να χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά τους λογ.32 ή έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε απ’ ευθείας τους λογ. αγορών 20-24  καθώς και παγίων.
Στο βιβλίο σας << Πρακτικό βοήθημα ΦΠΑ 2012 >> σελ 675 σε παράδειγμα εγγραφής ενδοκοινοτικής απόκτησης δεν υπάρχει ο 32 .
Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ ότι είναι σωστός και αυτός ο τρόπος .

Απάντηση
Στη σελίδα 675 του βιβλίου μας  “Πρακτικό Βοήθημα ΦΠΑ” δεν υπάρχει η παρεμβολή των  λογαριασμών 32.00 και 32.01 -λόγω απλοποίησης  της εγγραφής -στους οποίους καταχωρείται  προσωρινά η αξία κτήσεως των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό
“1. Στους υπολογαριασμούς του 32 για κάθε παραγγελία συγκεντρώνεται και παρακολουθείται προσωρινά η αξία κτήσεως των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό. Μετά από την παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως της αξίας κτήσεώς τους, η τελευταία μεταφέρεται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 2, κατά περίπτωση.
2. Στο λογαριασμό 32.00 «παραγγελίες πάγιων στοιχείων» παρακολουθούνται, κατά παραγγελία, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εισάγονται από το εξωτερικό. Τα λοιπά αγαθά που εισάγονται από το εξωτερικό παρακολουθούνται στο λογαριασμό 32.01 «παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων».

Επειδή στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις είναι πρακτικά αδύνατον να παραληφθούν τα αγαθά  αμέσως πρέπει να παρεμβληθούν οι λογαριασμοί 32.00 και 32.01.
Σας παραπέμπουμε στις σελίδες 867 έως 872 του βιβλίου μας όπου θα βρείτε αναλυτικό παράδειγμα σχετικά με το ερώτημα που μας θέσατε.