.

 

 

Ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄167/23.07.2013)

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 Ορισμοί

Άρθρο 3 Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 4 Φορολογική κατοικία

Άρθρο 5 Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή

Άρθρο 6 Μόνιμή εγκατάσταση

Άρθρο 7 Φορολογητέο εισόδηµα

Άρθρο 8 Φορολογικό έτος

Άρθρο 9 Πίστωση φόρου αλλοδαπής

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10  Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Άρθρο 11 Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'   

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 12 Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 13 Παροχές σε είδος

Άρθρο 14 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 16 Μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 17 Πρόσθετες μειώσεις φόρου 

Άρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

Άρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 22Α Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Άρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 24 Φορολογικές Αποσβέσεις

Άρθρο 25 Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις

Άρθρο 27 Μεταφορά ζημιών

Άρθρο 27Α Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

Άρθρο 28 Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων 

Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 31 Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 32 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 33 Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 34 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35 Εισόδημα από κεφάλαιο

Άρθρο 36 Μερίσματα

Άρθρο 37 Τόκοι

Άρθρο 38 Δικαιώματα (royalties)

Άρθρο 39 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 43 Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 43Α Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 45 Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 46 Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

Άρθρο 50 Ενδοομιλικές συναλλαγές

Άρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων 

Άρθρο 53 Ανταλλαγή τίτλων 

Άρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

Άρθρο 56 Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

Άρθρο 57 Εκκαθάριση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗς ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65 Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 66 Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 67Α Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 

Άρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 73 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ

Άρθρο 74 Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, 3864/2010, 3601/2007

Άρθρο 75 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 76 Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 77 Προϋπολογισμός δήμων

Άρθρο 78 Προϋπολογισμός Περιφερειών

Άρθρο 79 Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος

Άρθρο 80 Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Άρθρο 81 Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 82 Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 83 Πρόγραμμα Ιπποδρομιών

Άρθρο 84 Έπαθλα Ιπποδρομιών

Άρθρο 85

Άρθρο 86 Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 87 Καταργούμενες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 88 Τροποποίηση του ν. 4152/2013

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 89 Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 90 Διαθεσιμότητα

Άρθρο 91 Κινητικότητα

Άρθρο 92 Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 93 Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 94 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95 Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

Άρθρο 96 Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 97 Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών

Άρθρο 98 Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 99 Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων

Άρθρο 100 Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 101 Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Άρθρο 102 Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 103 Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 104 Τροποποίηση του ν. 3054/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 106 Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 107 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111

Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος