ΠΟΛ. 1182 / 19.07.2013

(ΦΕΚ Β' 1816/25-07-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 103 Α΄/30.4.2012), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α΄/20.09.2012),

2. τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α' 40/29.02.2012), όπως τροποποίησε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄/17.5.1999),

3. την υπ’ αριθμ. Υ4/2012 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2027 Β΄/ 21.06.2012),

4. το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/05.11.2009), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄/15.4.2010),

5. το π.δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142 Α΄/22.06.2012) «Διορισμός Υφυπουργού Οικονομικών»,

6. την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»,

7. το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25.06.2013) «Διορισμός Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,

8. την ανάγκη καθορισμού και εξειδίκευσης των περιουσιακών στοιχείων που δηλώνονται και προσδιορισμού της αξίας των εμπράγματων και ενοχικών δικαιωμάτων σε κινητά, πάνω από την οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης προκειμένου το δικαστήριο της αίτησης αναστολής να είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσο η βεβαίωση του φόρου και η λήψη αναγκαστικών μέτρων μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα,

9. το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), η οποία περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 2717/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4051/2012 και του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 103 Α΄/30.4.2012), σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα έντυπο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης που επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Εάν το δικόγραφο της αίτησης αναστολής δεν περιέχει συμπληρωμένη τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του αιτούντος αναστολή, η αίτηση αναστολής απορρίπτεται ως απαράδεκτη (τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

Άρθρο 2

1. Στο υπ’ αριθμ. 1 πεδίο του εντύπου της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος αναστολή.

2. Στα υπ’ αριθμ. 2 και 3 πεδία του εντύπου της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων, όταν ο αιτών αναστολή είναι φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση.

3. Στο υπ’ αριθμ. 4 πεδίο του εντύπου της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές και τις τελωνειακές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, όταν ο αιτών αναστολή είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ή αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία ή συμμετοχική ή αφανής εταιρεία ή κάθε φύσεως κοινοπραξία ή ημεδαπή Α.Ε. ή δημόσια ή δημοτική επιχείρηση ή εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συνεταιρισμός που έχει συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις του ή αλλοδαπή επιχείρηση που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας ή κάθε είδους αλλοδαπός οργανισμός που αποβλέπει στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων ή ημεδαπή Ε.Π.Ε. ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή κάθε είδους ίδρυμα.

4. Στον Πίνακα Α1.1α δηλώνονται τα έσοδα (ή εισοδήματα) από κάθε πηγή στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των μισθωτικών δικαιωμάτων από ακίνητα, κατά το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος κατά το οποίο ασκείται η αίτηση αναστολής. Για το τρέχον οικονομικό έτος ο αιτών αναστολή δηλώνει τα εισοδήματα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

5. Στον Πίνακα Α1.1β δηλώνονται τα έσοδα (ή εισοδήματα) από κάθε πηγή στην αλλοδαπή περιλαμβανομένων και των μισθωτικών δικαιωμάτων από ακίνητα, κατά το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος κατά το οποίο ασκείται η αίτηση αναστολής. Για το τρέχον οικονομικό έτος ο αιτών αναστολή δηλώνει τα εισοδήματα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

6. Στον Πίνακα Α1.2α δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, επικαρπίας και δουλείας οικήσεως σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

7. Στον Πίνακα Α1.2β δηλώνονται εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, επικαρπίας και δουλείας οικήσεως σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

8. Στον Πίνακα Α1.3α δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα σε μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε χρηματιστήρια κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

9. Στον Πίνακα Α1.3β δηλώνονται τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

10. Στον Πίνακα Α1.4α δηλώνονται οι καταθέσεις οποιουδήποτε είδους σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

11. Στον Πίνακα Α1.4β δηλώνονται οι θυρίδες σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα και η εκτιμώμενη αξία των κινητών που περιέχουν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

12. Στον Πίνακα Α1.5α, Α1.5β και Α1.5γ δηλώνονται αντίστοιχα τα πλωτά, τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα οχήματα κάθε χρήσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

13. Στον Πίνακα Α1.6α δηλώνονται οι συμμετοχές σε κάθε είδους ατομική επιχείρηση ή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ή αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία ή συμμετοχική ή αφανής εταιρεία ή κάθε φύσεως κοινοπραξία ή ημεδαπή Α.Ε. ή δημόσια ή δημοτική επιχείρηση ή εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συνεταιρισμός που έχει συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις του ή αλλοδαπή επιχείρηση που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας ή κάθε είδους αλλοδαπός οργανισμός που αποβλέπει στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων ή ημεδαπή Ε.Π.Ε. ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή κάθε είδους ίδρυμα, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

14. Στον Πίνακα Α1.6 β δηλώνονται οι συμμετοχές στην αλλοδαπή σε κάθε είδους νομική οντότητα, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, ήτοι οι συμμετοχές σε νομικό πρόσωπο, οργανισμό, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία (offshore κ.λπ.), σε κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private investment company κ.λπ.), σε κάθε μορφής καταπίστευμα (trust, Anstalt κ.λπ.) ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, σε κάθε μορφής ίδρυμα (foundation, Stiftung κ.λπ.) ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, σε κάθε μορφής προσωπική επιχείρηση ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, σε κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, σε κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή δωρεάς, σε κάθε φύσης κοινοπραξία, σε κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου και κάθε άλλο πιθανό μόρφωμα εταιρικής οργάνωσης, ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

15. Στον Πίνακα Α1.7 δηλώνονται τα δάνεια και οι δωρεές χρηματικών ποσών κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, είτε ο αιτών την αναστολή είναι δανειστής ή δανειζόμενος, είτε είναι δωρητής ή δωρεοδόχος.

16. Στον Πίνακα Α1.8 δηλώνονται:
− τα εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητας ή επικαρπίας) κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής σε κάθε είδους κινητά, με εξαίρεση τα κινητά που είναι ακατάσχετα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), εφόσον η αξία του εμπράγματου δικαιώματος υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, καθώς και
− τα ενοχικά δικαιώματα χρήσης (μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), χρησιδάνειο) κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής σε κάθε είδους κινητά, με εξαίρεση τα κινητά που είναι ακατάσχετα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εφόσον η αξία του ενοχικού δικαιώματος χρήσης κατ’ έτος υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

17. Στον Πίνακα Α1.9 δηλώνονται τα στοιχεία των συνδεδεμένων νομικών προσώπων κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, όταν ο αιτών αναστολή είναι νομικό πρόσωπο. Ως συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο νοείται η σύνδεση με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής του αιτούντος νομικού προσώπου στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση του άλλου νομικού προσώπου ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο νομικών προσώπων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ