Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1118140 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1096481ΕΞ2013/13-6-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΖΙΗ-ΙΞΞ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Μεταρρύθμισης»».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
β) Του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας…....» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) « Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».
γ) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α’178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α’ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-ΣΝΣ προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση
υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 (Α’75) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 16 του ν.4048/2012 (Α΄34) «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης».
3. Της παρ. 4 του άρθρ. 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) και της Πράξης αριθ. 4 /10-12-2012 (ΥΟΔΔ 64) του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ και των Ο.Τ.Α»..
4. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β’ 539) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών « Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».
5. Την αριθ. Δ6Α 1096481ΕΞ2013/13-6-2013 (Α.Δ.Α: ΒΕΖΙΗ-ΙΞΞ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης».
6. Τις αριθ. πρωτ. 1104262/28-6-2013 και 1109129/9-7-2013 αιτήσεις της υπαλλήλου κας Αικατερίνης Κοκότη, για απαλλαγή της από τα καθήκοντα της αναπληρώτριας γραμματέως της παραπάνω Επιτροπής και το αριθμ.62ΕΞ2013/19-6-2013 έγγραφο της
Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής.
7. Το από 20-7-2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.
8. Την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής για την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούμε τις παραγράφους Γ και ΣΤ΄ της αριθ. Δ6Α 1096481 ΕΞ 2013/13-6-2013 (Α.Δ.Α: ΒΕΖΙΗ-ΙΞΞ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Μεταρρύθμισης»», ως ακολούθως:
Α. Αντικαθιστούμε την αναπληρώτρια Γραμματέα της Επιτροπής Αικατερίνη Κοκότη, για τους λόγους που αναφέρονται στις αριθ. πρωτ. 1104262/28-6-2013 και 1109129/9-ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-ΣΝΣ7-2013 αιτήσεις της, στην θέση της ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Επιτροπής, την Μαριγώ Δεληδημήτρη και διαμορφώνουμε την παράγραφο Γ΄, ως εξής:
«Γ. Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί ο Διονύσιος Αυγερινός, υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρώτρια την Μαριγώ
Δεληδημήτρη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».
2. Τροποποιούμε το εδάφιο β΄ της παραγράφου ΣΤ΄ της απόφασης, παρατείνουμε τον χρόνο λειτουργίας της Επιτροπής έως την 16-09-2013 και διαμορφώνουμε την παράγραφο αυτή , ως εξής:
«ΣΤ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Πρόεδρος αυτής ή τα μέλη της θα συνεργάζονται μεταξύ τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό είναι δυνατόν.
Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την 16-9-2013, οπότε θα παραδώσει το έργο της.»
3. Kατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1096481ΕΞ2013/13-6-2013 (Α.Δ.Α: ΒΕΖΙΗ-ΙΞΞ) απόφασή μας.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ