ΠΟΛ. 1174 / 11.07.2013

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Α ΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της περίπτωσης 16 αυτής, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του ΕΕΤΑ καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
2. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α’), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».
4.Την ΠΟΛ 1101/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1167 Β΄) «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-ΜΧΘβεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος».
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1101/2013 συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:
α. Μετά την περίπτωση ια) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση ιβ) ως εξής:
«ιβ) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, για τους οποίους δεν υπάρχει καταχώριση στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ενώ η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος αφορά ηλεκτροδότηση κοινόχρηστου χώρου, βεβαίωση του οικείου δήμου στην οποία θα αναγράφεται ότι η παροχή αυτή αφορά κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας που απαλλάσσονται από το ΤΑΠ, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.»
β. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) προκειμένου για ανάπηρο, βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από τις Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού (ΑΑΥΕ, ΑΝΥΕ ή ΑΣΥΕ) για την πιστοποίηση και το ποσοστό αναπηρίας.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά το ποσό, που θα εισπραχθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο μήνα Μάρτιο 2014 θα αποδοθεί από αυτή μέχρι και την 31η Μαρτίου 2014.»
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θεοχάρης Θεοχάρης

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας