.

 

 

 

 

Ν.4174/2013
(ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013)
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Τελευταία Κωδικοποίηση: Νόμος 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1 Γενικά

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 3 Ορισμοί

Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής

Άρθρο 5 Κοινοποίηση πράξεων

Άρθρο 6 Έντυπα

Άρθρο 7 Προθεσμίες

Άρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος

Άρθρο 9 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 10 Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο

Άρθρο 11 Αριθμός φορολογικού μητρώου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 12 Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 13 Βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 14 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο

Άρθρο 15 Πληροφορίες από τρίτους
Άρθρο 16 Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα

Άρθρο 17 Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο

Άρθρο 17Α Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 18 Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Άρθρο 19 Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης

Άρθρο 20 Δήλωση με επιφύλαξη

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 21 Φάκελος Τεκμηρίωσης

Άρθρο 22 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 23 Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

Άρθρο 24 Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 25 Είσοδος σε εγκαταστάσεις

Άρθρο 26 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο 

Άρθρο 27 Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης

Άρθρο 28 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Άρθρο 29 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 30 Προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 31 Άμεσος προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 32 Διοικητικός προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 33 Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου 

Άρθρο 34 Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 35 Προληπτικός προσδιορισμός φόρου

Άρθρο 36 Παραγραφή

Άρθρο 37 Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου 

Άρθρο 38 Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής 

Άρθρο 39 Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 40 Αρμόδια όργανα

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 41 Πληρωμή φόρου

Άρθρο 42 Επιστροφή φόρου

Άρθρο 43 Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών τμηματικής καταβολής σε δόσεις

Άρθρο 44 Σειρά εξόφλησης

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Άρθρο 45 Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Άρθρο 46 Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 47 Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας

Άρθρο 48 Αναγκαστική εκτέλεση

Άρθρο 49 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 50 Αλληλέγγυα ευθύνη

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

Άρθρο 51 Παραγραφή είσπραξης φόρων

Άρθρο 52 Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 53 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις

Άρθρο 54Α Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

Άρθρο 54Β Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Άρθρο 55 Παραβάσεις φοροδιαφυγής

Άρθρο 55Α Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

Άρθρο 56 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 

Άρθρο 57 Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής 

Άρθρο 58 Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

Άρθρο 58Α Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 59 Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

Άρθρο 60 Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια

Άρθρο 61 Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας

Άρθρο 62 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 63 Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή

Άρθρο 64 Επαρκής αιτιολογία

Άρθρο 65 Βάρος απόδειξης

Άρθρο 65Α Φορολογικό πιστοποιητικό

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ − ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 66 Εγκλήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 67 Αυτουργοί και συνεργοί

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το δωδέκατο κεφάλαιο μετονομάστηκε σε κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο με το άρθρο 8 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α'129/17.10.2015)

Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

 

ΜΕΡΟΣ Β'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 74 Τροποποίηση άρθρων του ν. 3691/2008

 

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 75 Τροποποίηση του ν. 4118/2013

Άρθρο 76 Ρυθμίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Άρθρο 77 Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 78 Ρύθμιση θεμάτων Υπουργού Επικρατείας

Άρθρο 79 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013

Άρθρο 80 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4152/2013 και 4164/2013

Άρθρο 81 Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Παράρτημα

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Λευκάδα, 26 Ιουλίου 2013