Ερώτηση

Είμαστε φροντιστήριο ξένων γλωσσών με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα. Τα ερωτήματα μας είναι τα εξής:
Πώς αντιμετωπίζουμε ως προς το ΦΠΑ, τιμολόγιο που έρχεται από προμηθευτή μας στις ΗΠΑ και αφορά royalties (δικαιώματα χρήσης σήματος);
Περιλαμβάνεται αυτό το ποσό στην περιοδική ή έκτακτη δήλωση του ΦΠΑ; Αντιμετωπίζεται ως πράξη λήπτη;

Απάντηση
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 “Παροχή υπηρεσιών” του ν. 2859/2000 ισχύει:

1.Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να συνίσταται ιδίως σε:
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού
β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης.

Οπότε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2859/2000 ισχύει :

2. Γενικοί κανόνες

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες.
Επομένως ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η Ελλάδα και υπόχρεος στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 35 είναι η ελληνική επιχείρηση.
η) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο και οι πράξεις πραγματοποιούνται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας,
 Συνεπώς, στη προκειμένη περίπτωση και ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης, η συγκεκριμένη πράξη θα φορολογηθεί για τους σκοπούς του ΦΠΑ στην Ελλάδα.
Η διαδικασία μέσω της οποίας θα γίνει η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο καθορίζεται από την Πολ. 1005/08.01.1993.
Η ελληνική εταιρία εφόσον είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ, θα αποδώσει το σχετικό ΦΠΑ που υπολογίζεται με βάση την αξία του ξένου τιμολογίου, με την υποβολή της περιοδική δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου. Ταυτόχρονα, με την υποβολή της ίδιας δήλωσης ασκείται και το δικαίωμα έκπτωσης του σχετικού ΦΠΑ, ως φόρου εισροών, εφόσον η εταιρία ενεργεί πράξεις που παρέχουν τέτοιο δικαίωμα ή το ποσοστό που προβλέπετε με βάση την pro-rata από τη στιγμή που ενεργεί τόσο πράξεις με, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
Για τη συμπλήρωσης της περιοδικής δήλωσης, τόσο η τιμολογούμενη αξία, όσο και ο αναλογούν ΦΠΑ θα περιληφθούν στους οικείους κωδικούς των πινάκων α και β του εντύπου Φ2 (χρεωπίστωση). Τέλος, για πληροφοριακούς λόγους θα συμπληρωθεί και ο κωδικός 343 - «Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών.»
Πέραν όμως  της συμπλήρωσης της περιοδικής δήλωσης , η συναλλαγή αυτή δεν καταχωρείται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών αφού πραγματοποιείται με χώρα εκτός Ε.Ε.

Η ομάδα της AST BOOKS.