Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΤΥ 119019ΕΞ2013

Θέμα: «Tροποποίηση των ΔΤΥ 1005448 ΕΞ2013/11-1-2013 και ΔΤΥ 1143999 ΕΞ2012/18-10-2012 Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών

Ημερομηνία Απόφασης: 26/07/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/07/2013 15:06:53

Διαβάστε την απόφαση εδώ: ΔΤΥ 119019ΕΞ2013