Ερώτηση

740ΑΑ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα την βοήθειά σας προς τον λογιστικό χειρισμό της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 30% σε φωτοβολταϊκό σταθμό. Σε περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το τιμολόγιο του μεταφορέα (αλλοδαπός) πρέπει να στέλνω σε VIES; Ευχαριστώ

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, ισχύουν τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 326-327 ΕΞ 28.3.2013 ισχύει:

“Βάσει των ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ο φόρος εισοδήματος (καταχωρείται) βαρύνει τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Με βάση το Δ.Λ.Π. 12, ως φόροι εισοδήματος θεωρούνται τα ποσά που προσδιορίζονται επί των φορολογητέων κερδών. Συνεπώς η Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 που δεν υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών αλλά επί των εσόδων, δεν εμπίπτει στον ορισμό του φόρου εισοδήματος και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να (καταχωρηθεί) βαρύνει τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
Επίσης, με βάση τη σχετική νομοθεσία δεν προκύπτει ότι η έκτακτη εισφορά αποτελεί φόρο ώστε να έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ΕΓΛΣ περί «Μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων» και να καταχωρηθεί το ποσό στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας, η έκτακτη εισφορά του Ν. 4093/2012 που υπολογίζεται επί των εσόδων, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και όχι στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.”

 

 

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1095/29.4.2013 ισχύει:

“Με βάση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν.4093/2012, η οποία επιβάλλεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 30.6.2014, εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά περίπτωση, η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης θα διενεργείται από τις επιχειρήσεις τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία, αρχής γενομένης από τη χρήση εντός της οποίας παρακρατήθηκε και όχι από τη χρήση εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επί της οποίας υπολογίσθηκε η εν λόγω εισφορά. Τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης βαρύνουν εξολοκλήρου τα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η παρακράτηση αυτών, ενώ η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε πέντε (5) έτη πραγματοποιείται εξωλογιστικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους στην οποία υποχρεωτικά μεταφέρεται ως λογιστική διαφορά το εκάστοτε εναπομένον προς έκπτωση ποσό των επόμενων χρήσεων.

Με το τελευταίο εδάφιο των ίδιων ως άνω διατάξεων ορίζεται, ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012, δηλαδή από τις 12.11.2012 και μετά και επομένως, οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν και τα ποσά της έκτακτης εισφοράς που έχουν παρακρατηθεί στη χρήση 2012. Ως εκ τούτου, για τις επιχειρήσεις των οποίων η χρήση λήγει την 31.12.2012, το ένα πέμπτο της έκτακτης εισφοράς του Ν.4093/2012 η οποία έχει παρακρατηθεί εντός της χρήσης αυτής (δηλαδή για το διάστημα 1.7.2012-31.12.2012) θα εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στη χρήση αυτή, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα πέμπτα θα εκπεσθούν τμηματικά και ισόποσα στις χρήσεις 2013 έως και 2016. Για τα ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν σε επόμενες χρήσεις (2013 και 2014), ο χρόνος έναρξης της πενταετίας θα είναι οι χρήσεις αυτές.”

 

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υποστηρίζεται η άποψη ότι η έκτακτη εισφορά δεν αποτελεί φόρο και δεν καταχωρείται στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, αλλά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

 

Είναι, επίσης, γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια γνωμοδότηση ή πρόταση από τα αρμόδια όργανα για το λογιστικό χειρισμό της Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012, γι΄αυτό παρακάτω παραθέτουμε την κατά τη γνώμη μας αντιμετώπιση:

 

α. Προτείνουμε να δημιουργηθεί υπολογαριασμός του 63.98.Διάφοροι φόροι-τέλη, ώστε η εισφορά να καταχωρηθεί στη χρέωσή του. Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να καταχωρηθεί ολόκληρο το ποσό της εισφοράς στον 63.98 (ανεξάρτητα αν εκπίπτει ολόκληρο ή όχι από τα έσοδα), αφού σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, άρθρο 43, τα έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σ΄ αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξης ή της πληρωμής τους.

β. Κατόπιν, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Φ-10) θα γίνει φορολογική αναμόρφωση στα 4/5 της αξίας της έκτακτης εισφοράς, ώστε τελικά να εκπέσει στη χρήση μόνο το 1/5.

γ. Η ΠΟΛ.1095/2013 αναφέρει πως η έκπτωση σε κάθε χρήση θα γίνεται εξωλογιστικά, οπότε ενδείκνυται η παρακολούθηση των ποσών προς έκπτωση να γίνεται στους λογαριασμούς τάξεως 04 και 08.

δ. Χρόνος έναρξης της έκπτωσης είναι η χρήση στην οποία παρακρατήθηκε η έκτακτη εισφορά.

 

Παράδειγμα:

Επιχείρηση πρέπει να πληρώσει έκτακτη εισφορά:

100 € για το 2012

200 € για το 2013

 

2012

ñ  Θα καταχωρήσει 100 € στον 63.98

ñ  Θα κάνει αναμόρφωση τα 4/5 της αξίας, δηλαδή 80 €

ñ  Άρα, θα εκπέσουν 100 – 80 = 20 € (το 1/5 της αξίας του 100)

 

2013

ñ  Θα καταχωρήσει 200 € στον 63.98

ñ  Θα αναμορφώσει τα 4/5 της αξίας, δηλαδή 160 €

ñ  Θα μεταφέρει το 1/5 (20 €) της εισφοράς του 2012

ñ  Άρα, θα εκπέσουν 200 – 160 + 20 = 60 € ( δηλ. 1/5 για το 2013 και 1/5 για το 2012)

 

.... και ούτω καθ' εξής για τις επόμενες χρήσεις.

 

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα,  υποχρεούστε στην υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων, καθώς σύμφωνα με το άρθρο  36 του  Ν.2859/2000
5.β. Ο υποκείμενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσω­τερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει:
α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν,
β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

5.γ. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5.α και 5.β καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 και στην περίπτωση μείωσης της φορολογητέας αξίας μετά την πραγματοποίηση της πράξης, την ημερολογιακή περίοδο που πραγματοποιείται η μείωση.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την  ΠΟΛ.  1091531/25.9.2009

ΘΕΜΑ: Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. - Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Α. Γενικά
Με τις οδηγίες 2008/117/ΕΚ/16.12.2008/L14.7.20-1-2009 και 2008/8/ΕΚ/ 12.2.2008/L44.11.20-2-2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006/L347.1.11-12-2006 του Συμβουλίου «σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας» με την οποία εναρμονίζεται ο Κώδικας Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν.2859/2000), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω αλλαγές στις κοινοτικές διατάξεις αφορούν και την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Με το ν.3763/2009/ΦΕΚ 80 Α΄ έγινε ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/8/ΕΚ/12.2.2008 και με νόμο (επίκειται ψήφιση έως 01/01/2010 σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/117/ΕΚ), την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009 ενσωματώνεται η οδηγία 2008/117/ΕΚ/16.12.2008, στις εθνικές διατάξεις.

Β. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής, επέρχονται οι εξής αλλαγές στην υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων:

α) Περιλαμβάνονται και οι πράξεις των ενδοκοινοτικών παροχών ή λήψεων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον:
i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη),
ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη.

Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Η επαλήθευση γίνεται από το Δ΄ Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α. (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται για το σκοπό αυτό.

β) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους (σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009.

γ) Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009 ορίστηκε ο τύπος των νέων εντύπων ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS) και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS) καθώς και το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους.

Τα νέα έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύουν από 01/01/2010 ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που αφορούν πράξεις έως την 31/12/2009 και υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή θα πραγματοποιείται με τη χρήση των νέων εντύπων.

δ) Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίστηκαν με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009, που πλέον δεν είναι ενσωματωμένες στο πίσω μέρος των εντύπων. Οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων θα είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ. καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

ε) Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής τους.

Γ. Χρόνος δήλωσης των πραγματοποιηθέντων πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Οι πράξεις που πραγματοποιούνται δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο και από 01/01/2010 τον ημερολογιακό μήνα που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16,18 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν.2859/2000), όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα:

α) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αγαθών εφαρμόζονται τα όσα έχουν οριστεί έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση είσπραξης αντιπαροχής, ως προκαταβολή, πριν την παράδοση των αγαθών, η πράξη αυτή πρέπει να δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της είσπραξης και για το ποσό που εισπράττεται.

β) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι:
i) Ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο χρόνος που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών.

ii) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον:
α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και
β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των.

Για παράδειγμα Γερμανική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011.

Εάν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή άλλη πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους το μέρος των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί (η γερμανική επιχείρηση ως παρέχουσα και η ελληνική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών).

Τέλος σημειώνεται ότι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Ε. Δήλωση της έναρξης ή παύσης της ενδοκοινοτικής παροχής και λήψης υπηρεσιών.

Με το ν.3763/2009/ΦΕΚ80Α΄ προστέθηκαν νέες περιπτώσεις δ' και ε' στην παράγραφο 1 του άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένο να δηλώνει την έναρξη ή την παύση της παροχής ή λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται με «την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών» στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η δήλωση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του μητρώου του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου και ειδικότερα για τις ανάγκες του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς Φ.Π.Α. (VIES) και την δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από το πρόσωπο αυτό. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται και για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ομάδα της ASTbooks