Ερώτηση

705ΑΑ. Τουριστικό γραφείο έχει κάνει κράτηση  ξενοδοχείου για λογαριασμό πελάτη του .Το ξενοδοχείο έχει εκδώσει παραστατικό  πώλησης προς το τουριστικό  γραφείο αξίας  €938,97  (συν ΦΠΑ 6,5%) 61,03 = €1.000,00. Το τουριστικό γραφείο θα εκδώσει  προς τον  πελάτη ΑΠΥ αξία €1080,00. Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν πρέπει  να τιμολογήσουμε (1080,00/1,23) 878,05 και ΦΠΑ  €201,95. Αν είναι έτσι  το Γραφείο  μπαίνει μέσα;

 

Απάντηση

Ως γνωστόν τα πρακτορεία ταξιδιών υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 43 του ν.2859/2000. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού:

1.Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, με τις οποίες εξομοιώνονται και οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνομα τους έναντι των ταξιδιωτών, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

με την παράγραφο 3 του άρθρου, ορίζονται τα ακόλουθα:

3.Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η μεικτή αμοιβή του πρακτορείου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη (χωρίς να συνυπολογίζεται ο φόρος) του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο από την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, (μαζί με το φόρο) που γίνονται σ'αυτό από άλλους υποκείμενους στο φόρο για άμεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις πράξεις για τις οποίες η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ο φόρος δύναται να ενσωματώνεται στην τιμή.

με το με αριθ. πρωτ. 1095254/2206/Α0012/8.2.2007 έγγραφο., έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  43 του  Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με τις εγκυκλίους Π.4336/3162/αρ.10/10.7.87 και 1098639/4519/1378/ ΠΟΛ.1221/29.08.1995, οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού εφόσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Σύμφωνα με το ειδικό αυτό καθεστώς, το πρακτορείο παρέχει μια ενιαία υπηρεσία «πακέτο» προς τον ταξιδιώτη και φορολογείται για τη μικτή αμοιβή του, με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%).  (σ.σ. 23% πλέον) Η μικτή αμοιβή προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη (το οποίο λαμβάνεται χωρίς φόρο), του κόστους (με φόρο) με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που το πρακτορείο λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο για την άμεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Στην ανωτέρω ενιαία υπηρεσία «πακέτο» εντάσσεται επίσης και η υπηρεσία μεταφοράς που το πρακτορείο παρέχει με ίδια μεταφορικά μέσα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) προς τον ταξιδιώτη, με την προϋπόθεση ότι για την αξία της μεταφοράς αυτής (υπολογιζόμενη με τεκμαρτό τρόπο) καταβάλλεται φόρος με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και η τεκμαρτή αυτή δαπάνη, με το ΦΠΑ που οφείλεται σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, προσαυξάνει το κόστος του πακέτου.
Το πρακτορείο ταξιδίων δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο επιβαρύνονται οι εισροές του.
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι, για τις ανάγκες του ΦΠΑ, από τα βιβλία και στοιχεία του πρακτορείου θα πρέπει να προκύπτει:
- Το συνολικό ποσό που εισπράττει το πρακτορείο από τον πελάτη, στα πλαίσια παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
- Το κόστος (με ΦΠΑ) του πρακτορείου για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο, στα πλαίσια παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
-  Η τεκμαρτή αμοιβή για την ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με ίδια μεταφορικά μέσα και ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος οφείλεται με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Συνεπώς,  σύμφωνα με τα ανωτέρω:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Συνολική αμοιβή με Φ.Π.Α. από τον πελάτη:                              1.080
- Κόστος Πρακτορείου  (αμοιβή ξενοδοχείου)                             1.000
ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                                                                   80

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Καθαρή Αμοιβή (Χωρίς Φ.Π.Α.)                       80Χ100/123 = 65,04
Φ.Π.Α.                                                                   65,04 Χ23% =    4,96
ΣΥΝΟΛΟ            80,00

Επομένως, μόνο στα ογδόντα ευρώ  που είναι η καθαρή αμοιβή του γραφείου, θα υπολογίσετε (με εσωτερική αφαίρεση) Φ.Π.Α. 23%
Η ομάδα της AST BOOKS.