Ερώτηση

614ΑΑ. Καλημέρα σας θα ήθελα να σας υποβάλω το κάτωθι ερώτημα :Ελληνική Επιχείρηση τιμολογεί σε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε Τρίτη Χώρα για συντήρηση και αποθήκευση εμπορευμάτων, ο τόπος παροχής υπηρεσίας είναι η Ελλάδα, το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα έχει ΦΠΑ;

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν.2859/2000 που αποτελεί παρέκκλιση από το γενικό κανόνα, ισχύουν τα ακόλουθα:

4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών, της παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτή¬ρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κα¬τασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης ακι¬νήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώ¬ρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφο¬ρούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

Περεταίρω, με την εγκύκλιο 10/1987 έχει διευκρινιστεί ότι:

Συναφείς με ακίνητα είναι οι εργασίες:

  • των αρχιτεκτόνων, μηχανικών, τοπογράφων και των γραφείων μελετών και επιβλέψεων, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο,
  • συντήρησης ακινήτων, εφόσον δε συνιστούν παράδοση αγαθών κατά την έννοια της διάταξης της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6,
  • των κτηματομεσιτών και πραγματογνωμόνων, εφόσον συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο,
  • των συμβολαιογράφων, μεταγραφοφυλάκων και λοιπών προσώπων, εφόσον συνδέονται με τη μεταβίβαση ακινήτων ή τη διαχείριση αυτών,
  • εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και λοιπών παρόμοιων εγκαταστάσεων, όπως χώρων κάμπινγκ, εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού κ.λπ.,
  • εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης κάθε μορφής μεταφορικών μέσων, όπως χώρων πάρκινγκ ακάλυπτων ή στεγασμένων, ισόγειων, υπόγειων ή σε όροφο, χώρων γκαράζ, χώρων στάθμευσης αεροπλάνων και μαρίνες,
  • μίσθωσης χρηματοθυρίδων Τραπεζών και βιομηχανοστασίων,
  • αποθήκευσης αγαθών.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον το ακίνητο στο οποίο  αποθηκεύονται τα αγαθά βρίσκεται στην Ελλάδα, τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η Ελλάδα και επομένως θα υπολογιστεί Φ.Π.Α. στο τιμολόγιο.

Η ομάδα της AST BOOKS.