Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1117290 ΕΞ 2013

Θέμα: «Σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά την σφαγή των ζώων»

Απαντώντας στο 15346/10.06.2013 έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι η 1086944/5321/0009-Α/ΠΟΛ.1200/08.09.1992 Υπουργική Απόφαση και οι οδηγίες που δόθηκαν για την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν.2065/1992 με την 1107130/6850/0009-Α/ΠΟΛ.1232/27.10.1992 εγκύκλιο, αναφορικά με την υποχρέωση αποστολής των αντίτυπων των φορολογικών στοιχείων των εκμεταλλευτών σφαγείων, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης