Αριθμ. Δ18Α 5027038 ΕΞ 17.07.2013

(ΦΕΚ Β' 1869/31-07-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α΄), όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α΄), καθώς και τη διάταξη της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.

3) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β΄).

6) Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄).

7) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως ισχύουν.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται:

α) Για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών ορίζονται οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. Α, Β, και Γ του ν. 1798/1988, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα.

α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.

β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί.

γ) Για τον ορισμό της κατοικίας και συνήθους διαμονής τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν.4110/2013.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία του δικαιούχου:
−διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας
−υπηκοότητα της χώρας ή αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών

β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του:
−Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία
−Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
−Επαγγελματική δραστηριότητα του/της συζύγου
−Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν την επιμέλεια
−Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος

γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:
−Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος
−Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
−Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή είναι το τελωνείο τελωνισμού του αυτοκινήτου.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων αρμόδια αρχή είναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση θέματα.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ