Ερώτηση

881ΑΑ. Καλησπέρα σας, αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα και χρειάζομαι την βοήθεια σας. Αλλοδαπός από το Ιράν παντρεύεται Ελληνίδα μετακομίζουν μόνιμα στο Ιράν και   η σύζυγος δηλώνει στη ΔΟΥ την Χώρα και  ορίζει και αντίκλητο δεν αλλάζει όμως  ΔΟΥ (κάτοικων εξωτερικών)αφού της είπαν ότι δεν πρέπει. Το μοναδικό εισόδημα που  εισπράττει η σύζυγος είναι 120 ευρώ τον  χρόνο από ενοίκιο γαιών. Πρέπει να κάνουν  φορολογική δήλωση. Θα δηλωθεί ως κάτοικος  εξωτερικού η σύζυγος ή και οι δύο; Ποιος  είναι ο σωστός τρόπος να γίνει η δήλωση; Ευχαριστώ.

Απάντηση

Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν.2238/1994 ισχύουν τα ακόλουθα:

1.    Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλει την κατοικία ή τη διαμονή του, έχει υποχρέωση να υποβάλλει, μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή, τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της 1027411/842/ΔΜ/ 26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον τόπο της νέας κατοικίας ή διαμονής του.

Άρθρο 5 της 1027411/842/ΔΜ/ 26.2.1998 απόφασης:
Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ - Δικαιολογητικά

1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο "Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων".

Με το έντυπο αυτό δηλώνονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο και Όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης στην Ελλάδα ή Χώρα Γέννησης στο Εξωτερικό.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου.

γ) Η υπηκοότητα, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάσταση του.

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του.

Κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, επιδεικνύεται υποχρεωτικά η ταυτότητα ή σε περίπτωση αλλοδαπού, το διαβατήριο του υπόχρεου. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών. Σε περίπτωση που το ημεδαπό φυσικό πρόσωπο στερείται ταυτότητας συνυποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης.

2. Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της παραπάνω δήλωσης, υποβάλλεται η ίδια δήλωση, με αναγραφή μόνο των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών μεταβολής.

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του με τη συμπλήρωση της ημερομηνίας θανάτου, η οποία αποδεικνύεται με την συνυποβαλλόμενη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Με τη δήλωση απόδοσης ΑΦΜ υποβάλλεται από το υπόχρεο Φυσικό Πρόσωπο και το έντυπο "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου".

Στο έντυπο αυτό, ο υπόχρεος δηλώνει τις σχέσεις του, με φυσικά πρόσωπα, που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση ή την εκπροσώπησή του.

Η ίδια έντυπη δήλωση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο δημιουργηθεί ή μεταβληθεί μια τέτοια σχέση.

Εν συνεχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.
Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

Ακόμη, με την ΠΟΛ.1142/2012  Υπουργική Απόφαση δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ΚΦΕ και προσδιορίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

Ειδικότερα, σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι Ελλάδας, ούτε συνήθως διαμένοντες στην Ελλάδα, φορολογούνται  για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Επομένως, ένας κάτοικος Ελλάδας ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα φορολογείται στη χώρα μας για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ενώ ο κάτοικος αλλοδαπής φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτά από πηγές Ελλάδας.

Συνεπώς, για τα εισοδήματα της συζύγου θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση,  μέσω του αντικλήτου  που έχει ορίσει, του οποίου τα στοιχεία θα δηλωθούν στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1.

2

Νομίζω ότι πρέπει να συμπληρώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994, ισχύουν τα εξής:
“1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμε νος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.
Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.”

Όπως μπορείτε να δείτε και στο ηλεκτρονικό σεμινάριο για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1, για τους κατοίκους εξωτερικού ισχύουν τα εξής:
Δήλωση κατοίκων εξωτερικού.
Ειδικά για τους φορολογούμενους, που κατοικούν στο εξωτερικό, και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι.
1) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, που ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορική επιχείρηση γενικά, ή ελευθέριο επάγγελμα, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, της περιφέρειας όπου βρίσκεται, η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ,ή του κύριου επαγγέλματος τους, κατά περίπτωση.
2) Προκειμένου για όλα τα άλλα φυσικά πρόσωπα.
α) Η δημόσια οικονομική υπηρεσία Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον όμως ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει, υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, της περιοχής του Νομού Αττικής.
β) Η δημόσια οικονομική υπηρεσία, της έδρας της πρωτεύουσας οποιουδήποτε νομού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει, υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε υπηρεσία του νομού αυτού.
γ) Στα νησιά των νομών Αττικής, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Μαγνησίας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Κυκλάδων και Σάμου, εκτός των νησιών στα οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα των νομών αυτών, αρμόδια είναι η δημόσια οικονομική υπηρεσία κάθε νησιού, για τους κατοίκους εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται σε αυτήν αντίστοιχα, ως προς τη φορολογία εισοδήματος.
Ο φορολογούμενος, ορίζει τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, με την αναγραφή των στοιχείων αυτού, στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, του πίνακα 1, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Όσοι περιλαμβάνονται στην παραπάνω περίπτωση 2, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους, που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να επιδώσουν τη δήλωσή τους, στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει, στην  αρμόδια  δημόσια οικονομική υπηρεσία.”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω για τους φορολογούμενους που ρωτάτε προκύπτουν οι εξής υποχρεώσεις:

  • Να δηλώσουν το γάμο τους στο μητρώο της Δ.Ο.Υ
  • Να γίνει η αλλαγή της φορολογικής κατοικίας

Βεβαίως, όλα τα παραπάνω ισχύουν με τον περιορισμό των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 76 του ΚΦΕ, οι οποίες ορίζουν τα εξής:
“5. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που εμπίπτει στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:
αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και
ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β', θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό.
β. Το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, εφόσον κατά τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του:
αα) συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101, ή
ββ) το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ή
γγ) η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.”

Η ομάδα της AST BOOKS.