Ερώτηση

896ΑΑ. Καλησπέρα σας.

Έχω δύο περιπτώσεις Ελλήνων που αποκτούν εισόδημα ο ένας από Χώρα που έχει υπογραφεί Σ.Α.Δ.Φ. και ο άλλος από χώρα που δεν έχει υπογραφεί τέτοια σύμβαση.

Όσον αφορά τον πρώτο:
Αποκτά εισόδημα από μισθό από την Σαουδική Αραβία ως υπάλληλος εταιρείας. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1145/2012 τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης  φορολογίας εισοδήματός τους οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν: α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση  Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής  κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής  των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό.

Ο φορολογούμενος μου έστειλε το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας απ τη Σαουδική Αραβία καθ' ότι η τελευταία είναι στον κατάλογο με τα κράτη με ΣΑΔΦ. Το ερώτημά μου είναι αν πρέπει να δηλωθούν τα εισοδήματα που απέκτησε στην αλλοδαπή και σε ποιον κωδικό (στον 389 και στον 651 ο φόρος που παρακρατήθηκε εκεί; Ο φορολογούμενος με ενημέρωσε ότι η εταιρεία του δεν του δίνει έστω βεβαίωση αποδοχών με τα καθαρά ποσά που εισέπραξε και τις παρακρατήσεις που του έγιναν. Δεν υποχρεούται η εταιρεία του να του δώσει μια τέτοια βεβαίωση;
Σημειωτέον, ο φορολογούμενος δεν αποκτάει εισόδημα στην Ελλάδα και δεν έχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα. Πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας βάσει της ΠΟΛ 1136 της 10/06/13;
Εφόσον στο μέλλον χρειαστεί να αγοράσει κάποιο ακίνητο και πρέπει να εμφανίσει τα εισοδήματά αυτά για να καλύψει την αγορά, δεν πρέπει να το δηλώσει αυτό το εισόδημα; Μπορεί να επαναπατρίσει εισόδημα με κάποιο έμβασμα χωρίς να γίνει έλεγχος για το αν έχει δηλωθεί στο Ε1;

Η άλλη περίπτωση αφορά κάτοικο Ελλάδας με εισόδημα στην Ελλάδα από ακίνητα και μέλος σε Ο.Ε. ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος σε χώρα που δεν έχει υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ. με την Ελλάδα. Πρέπει να δηλώσει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα (στον κωδικό 389;) και να προσκομίσει ανάλογη βεβαίωση που να προκύπτει το εισόδημα που απέκτησε στην αλλοδαπή;
Παρακαλώ στην όσο πιο σύντομη και περιεκτική απάντηση στοχευμένα στα παραπάνω κρίσιμα ερωτήματά μου.
Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις για το οικ. έτος 2013,όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 61 του ν.2238/1994 ισχύει ότι:

Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..

Εφόσον λοιπόν μας ενημερώνετε  ότι δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα και δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο ώστε να υπάγεται στις διατάξεις περί τεκμηρίων των άρθρων 16 και 17, δεν έχει υποχρέωση να  υποβάλλει δήλωση στην Ελλάδα.

Όσον αφορά την πιθανότητα μελλοντικής αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2238/1994  όπως ισχύει σήμερα, διευκρινίζεται ότι:

2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι:
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από αυτόν.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
ββ) που είχαν διαμείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους η στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19.

Ωστόσο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, οι διατάξεις αυτές ισχύουν  μέχρι τις 31/12/2013, οπότε και αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

§2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά που ιδίως είναι:
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από αυτόν.
β) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) Που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους.
ββ) Που είχαν διαμείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους.
γγ) Που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους - μέσα σε έναν (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 31, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 32, ή του άρθρου 34.

Για την υποχρέωση της εταιρίας να εκδώσει βεβαίωση προς τον εργαζόμενο της, δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε, καθώς δεν γνωρίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο της Σαουδικής Αραβίας.

Ακόμη θα θέλαμε να σας ενηρώσουμε ότι η υποχρέωση κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας έχει πλέον ανατικατασταθεί από τη βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος, μόνο όμως στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού, αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, οπότε στην περίπτωσή σας δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι ο συγκεκριμένος, υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα, στον κωδικό 389 θα συμπληρωθούν  μόνο οι μισθοί αλλοδαπής προέλευσης, ενώ το εισόδημα από ακίνητα που προκύπτει στην Ελλάδα θα συμπληρωθεί σε κάποιον από τους κωδικούς του πίνακα Ε του εντύπου Ε1, κατά περίπτωση.
Η επιχειρηματική αμοιβή από τη συμμετοχή του στην Ο.Ε. στον κωδικό 403, τα καθαρά κέρδη στον κωδικό 431 και ο φόρος που αντιστοιχεί σε αυτά, στον κωδικό 433.

Όσον αφορά τη βεβαίωση αποδοχών,  σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, αυτή απαιτείται,  έστω και αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Η ομάδα της AST BOOKS.