Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.30844 / 31.07.2013

(ΦΕΚ Β' 1897/01-08-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α') και ισχύουν.

3) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 « κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 21 Α') και του άρθρου 5 του Ν. 2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

4) Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 Α') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

5) Το υπ' αριθμ. 29549/24.7.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του νόμου.

6) Το υπ' αριθμ. 872/31.7.2013 έγγραφο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Ελλάδας, με το οποίο μας δια-τυπώθηκε η γνώμη της.

7) Την υπ' αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

9) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού των περιφερειών, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός

1. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της περιφέρειας. Ειδικότερα, στο σκέλος των δαπανών εμφανίζονται υποχρεωτικά όλες οι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιφερειών πιστώσεις, στο δε σκέλος των εσόδων, όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.

Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια. Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνη (άρθρο 21 του Ν. 2362/1995 και άρθρο 10 του π.δ. 113/2010).

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, το οποίο απαγορεύεται.

3. Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία συνεχίζονται.

Στο σκέλος των εξόδων θα εγγράφεται ισόποση πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑΕ που αφορούν το έργο στις Υποκατηγορίες 9300-9400 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.».

β) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις των προηγούμενων οικονομικών ετών που προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων έργων συγχρηματοδοτούμενων ή μη.

γ) Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός των ετών αυτών.

Στο σκέλος των εξόδων θα εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑΕ το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για λόγους παρακολούθησης κάθε ΚΑΕ που περιλαμβάνει και υποχρεώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, τα ποσά διαχωρίζονται σε περαιτέρω ανάλυση ως εξής:

α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01)

β) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02).

Συνεπώς, Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων που με βάση το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 48514/27.12.2012 (Β' 3534) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών έλαβαν τη διάκριση (α) ή (β), πρέπει να αντικατασταθούν με τη διάκριση (01) και (02) αντίστοιχα.

Κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 Α' του Ν. 2362/1995 και των άρθρων 4 και 10 του π.δ. 113/2010, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, η σχετική ζημία καταλογίζεται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης.

4. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στο Τμήμα Β' του άρθρου 5 εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο Τμήμα αυτό. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

5. Η τήρηση των ανωτέρω και των επιμέρους οδηγιών που ορίζονται στην παρούσα ελέγχεται από την αρμόδια, για την εποπτεία της Περιφέρειας, Αρχή και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο περιφερειακό συμβούλιο.

Άρθρο 2 
Σύνταξη του προϋπολογισμού

1. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 απόφασης, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Περιφερειών, για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 30/1996.

2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις καθώς και οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες που αφορούν τις μητροπολιτικές λειτουργίες της Περιφέρειας Αττικής, τις αντίστοιχες της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες.

Άρθρο 3 
Διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του προϋπολογισμού

1. Για τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, τη ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο ψηφισθείς προϋπολογισμός (Π/Υ) καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλλονται στην αρμόδια, για την εποπτεία της Περιφέρειας, Αρχή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα προϋπολογισμό υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Τα ανωτέρω συνοδεύονται από έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Αν διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο, ότι συντρέχει έστω και μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

α) δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες,

β) δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο,

γ) έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν προ-βλέπονται από τη νομοθεσία,

δ) έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, η αρμόδια, για την εποπτεία της περιφέρειας, Αρχή καλεί το περιφερειακό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στα διοικητικά όριά της. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Η απόφαση υποχρεωτικά αναρτάται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 « Πρόγραμμα Διαύγεια», διαφορετικά στερείται εκτελεστότητας.

Άρθρο 4
Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού

Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2014, είναι:
- η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,
- η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
- η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,
- η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,
- η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Άρθρο 5
Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2014

Α. Τμήμα του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις

Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

α) Έσοδα από Κ.Α.Π.
Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό (Π/Υ) για τα έσοδα από τους Κ.Α.Π. πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ της επί δώδεκα, μειωμένο κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2014 από οποιαδήποτε αιτία θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ της περιφέρειας με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτήν των νέων δεδομένων.

β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από Κ.Α.Π.

Από τις δαπάνες αυτές:
- Οι πιστώσεις για δαπάνες της υποκατηγορίας 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες» και της κατηγορίας 1000 «Προμήθειες» πρέπει να περιορισθούν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.
- οι πιστώσεις για δαπάνες στις υποκατηγορίες 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», 0700 «Πληρωμές για μετακινήσεις» και στον κωδικό αριθμό 0224 «Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας» να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.

Στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), εντάσσονται και:

• Η δαπάνη για την καταβολή αποζημιώσεων ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών, περιφερειακού συμπαραστάτη, εκτελεστικών γραμματέων ή δημοσιογράφων.

• Οι δαπάνες για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), την καταβολή διατροφικού επιδόματος και την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.

• Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (άρθρα έβδομο και ένατο του Ν. 4089/2012

Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στον προϋπολογισμό έτους 2014, ώστε να καταστεί περαιτέρω δυνατό για τις περιφέρειες να κινήσουν έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες (όπως δημοπρατήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών.

Οι εγγραφές των δαπανών που αφορούν στη Μεταφορά Μαθητών πραγματοποιούνται στον Κ.Α 0821 «Μεταφορά Μαθητών» και στο Διατροφικό Επίδομα Νεφροπαθών στον Κ.Α 2713 « Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών».

Τέλος οι πιστώσεις 9700 - 9800 «Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.» δύνανται να χρηματοδοτούνται τόσο από τους Κ.Α.Π. όσο και από ίδια έσοδα.

Α.2 Κρατική επιχορήγηση

α) Έσοδα από κρατική επιχορήγηση.

Οι προβλέψεις εσόδων από κρατική επιχορήγηση που εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α) της υποκατηγορίας εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό» πρέπει να υπολογιστούν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται. Από τις προβλέψεις αυτές πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν επιχορηγήσεις που κάλυψαν έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες του έτους 2013 μέχρι το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ.

Μετά τη ψήφιση του Π/Υ της περιφέρειας, όλα τα ανωτέρω έσοδα προσαρμόζονται στο ύψος των αντίστοιχων εγγεγραμμένων, στον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014, πιστώσεων, με αναμόρφωση.

β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.

Οι εγγραφές των πιστώσεων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν ως ποσά τις αντίστοιχες προβλέψεις εσόδων για το έτος 2014.

Τα ποσά αυτά αναμορφώνονται σύμφωνα με την τελική διαμόρφωση της κρατικής επιχορήγησης.

Α.3 Επενδύσεις

Οι δαπάνες επενδύσεων θα εκτιμηθούν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εμφανίζονται στο σκέλος των εσόδων στην κατηγορία 9000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ1367Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στο σκέλος των εσόδων στις ΟΜΑΔΕΣ 93009400 «Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις» εγγράφονται οι προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν κατ' έτος, ως έσοδο, ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται από τις Περιφέρειες και είναι κύριοι αυτών και όχι η συνολική έγκριση χρηματοδότησης αυτών. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται στις ΟΜΑΔΕΣ 9300-9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» οι πιστώσεις των δαπανών αυτών που θα πληρωθούν στο συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 

Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα

Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2014 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Α. και Β. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2014 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επισημαίνεται δε ότι οι εγγραφές στους Κ.Α Εσόδων 1250, 6620, 6300, 8300 και 8620 θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στην ανωτέρω βάση δεδομένων για όλους τους μήνες του έτους 2012 και του έτους 2013.

ΟΜΑΔΑ Α.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α) - Ονομασία Κ.Α
- (1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
- (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
- (4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα
- (5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
- (6000) Έκτακτα Έσοδα μείον (6100) Επιχορηγήσεις μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές
- (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν

ΟΜΑΔΑ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α) - Ονομασία Κ.Α
- - (8000) 'Εσοδα παρελθόντων ετών μείον (8100) Επιχορηγήσεις μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 

Ειδικότερα, για κάθε ομάδα εσόδων (Α. και Β.) υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ομάδας αυτής από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2014 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012.

Δηλαδή, εάν:

i) Το σχέδιο του Π/Υ 2014 καταρτίζεται από την οικονομική επιτροπή τον Ιούλιο 2013 και τα στοιχεία της εκτέλεσης του Π/Υ της περιόδου Ιανουάριος - Ιούνιος έχουν ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα στοιχεία εκτέλεσης λαμβάνονται με βάση την περίοδο αυτή.

ii) Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Α. κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 2013 είναι 5.000 ευρώ και για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 2012 είναι 4.500 ευρώ, τότε η απόλυτη διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. «Εκτέλεση 2013 μείον Εκτέλεση 2012».

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2013 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2012, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2014 για την ΟΜΑΔΑ Α. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2012 (Ιαν.-Δεκ.2012) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Δηλαδή, εάν το έτος 2012 στο ανωτέρω παράδειγμα απέδωσε ποσό ύψους 9.000 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2014 είναι 9.000 + 500 = 9.500 ευρώ.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Α., είναι το ποσό του έτους 2012 (δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, 9.000 ευρώ).

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2013, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2014 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής η αρμόδια, για την εποπτεία της περιφέρειας, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Α., παρά μόνο εάν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών προβλέψεων (εάν δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, οι εισπράξεις της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Α. υπερβεί το ποσό των 9.500 €). Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Α. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων. Εάν δηλαδή στο κλείσιμο του Οκτωβρίου 2014 το ύψος των εσόδων ανέλθει σε 10.000 €, ο ετήσιος Π/Υ μπορεί να αυξηθεί σε 12.000€ [10.000/(10/12)].

Γ. Τμήμα του Π/Υ που αφορά δάνεια

Οι περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους. Δεν είναι δυνατή, κατά συνέπεια, από την δημοσίευση του Ν. 3852/2010 και εφεξής, η λήψη δανείου από περιφέρεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή τυχόν ειδικών διατάξεων).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης και της υπ' αριθμ. 22634/6-6-2012 (ΑΔΑ: Β413Ν-ΠΕΕ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων της».

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων, είτε στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτικού οργανισμού, είτε κατ' εφαρμογή διάταξης νόμου (όπως αυτή της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222), με αποτέλεσμα να μειώνεται η ετήσια δαπάνη της περιφέρειας για την πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.

Δ. Γενικές οδηγίες για τις δαπάνες

Ενόψει της υποχρέωσης των περιφερειών για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, είναι αναγκαία η άσκηση περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, συγκρατώντας αυτές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δαπάνες για τις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης ποσών χαμηλότερου ύψους σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:

- δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας,

- δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητή τηλεφωνία κ.λπ.), κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή-διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό-εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις-εκδόσεις λευκωμάτων κ.λπ., ενισχύσεις συλλόγων κ.ο.κ.

Τυχόν πρόβλεψη πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, γίνεται εφόσον υφίσταται σχετική για αυτό το σκοπό έγκριση, ενώ θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένες και να βεβαιώνεται η δυνατότητα της οικείας περιφέρειας να ανταποκριθεί στη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού χωρίς την παρεμπόδιση άλλων λειτουργιών - δραστηριοτήτων της.

Ε) Ταμειακά υπόλοιπα

Κατά την εκτέλεση του Π/Υ μπορούν να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά υπόλοιπα, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων: 

α) Αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία μπορεί να διατεθούν για τη χρηματοδότηση μόνο συνεχιζόμενων έργων

β) Αδιάθετες πιστώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις μπορεί να διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων έργων.

γ) Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός των ετών αυτών.

Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων και εξόδων με τους εξής Κ.Α: 
Τ100 - Ταμειακό υπόλοιπο
Τ110 - Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ
Τ120 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών

Τα ταμειακά υπόλοιπα των περιφερειών που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να εμφανίζονται στους οικείους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν και για την ισοσκέλιση των εξόδων θα τροφοδοτούν τα αντίστοιχα κονδύλια του αυτού φορέα.

Με το κλείσιμο της χρήσης 2013 πρέπει να συνταχθεί επίσημη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών της Περιφέρειας που τηρεί η Τράπεζα και θα εμφανίζει το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο. Σε περίπτωση που τα οριστικά ταμειακά υπόλοιπα δεν καλύπτουν το έλλειμμα, θα γίνει ανάλογη περικοπή των δαπανών των Περιφερειών, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός.

Άρθρο 6
Οδηγίες για τον τύπο του προϋπολογισμού

Για τον τύπο του προϋπολογισμού των περιφερειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του π.δ. 30/1996, με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 14 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται κατά φορέα και Κ.Α.Ε.
- Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/47285/0094/2.8.2001).
- Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/50418/0020/17.9.2002), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ.

Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα π.χ. 0000) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα π.χ. 0700) των εν λόγω κωδικών.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε πέντε (5) στήλες, όπου αναγράφονται:
- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,
- στην 3η οι προβλέψεις για το 2014,
- στην 4η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2013 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 5η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2012.

Άρθρο 7
Συνοδευτικά του προϋπολογισμού περιφέρειας

Ο προϋπολογισμός κάθε περιφέρειας συνοδεύεται από: 

α) σύνοψη του προϋπολογισμού σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και την απόφασή μας αρ. 51204/0094/12.7.1999 (πίνακας 1),
β) ειδικά έντυπα (ανάλογα με το είδος κάθε πρότασης) στα οποία αναλύεται λεπτομερώς και αιτιολογείται επαρκώς κάθε πρόβλεψη εσόδου και εξόδου κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα (στοιχεία και παραδοχές για τη στοιχειοθέτηση των εκτιμούμενων μεγεθών) και με παράλληλη αναφορά, κατά κωδικό αριθμό, των διατάξεων που συνιστούν το νομικό έρεισμα αυτών,
γ) εισηγητική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στα ειδικά έντυπα,
δ) πίνακα που προσαρτάται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο, στον οποίον αναγράφονται οι πιστώσεις σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Ο εν λόγω πίνακας μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια του έτους από το περιφερειακό συμβούλιο, 
ε) έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 παρ. 9 του Ν. 2469/1997) προς το περιφερειακό συμβούλιο.

Άρθρο 8
Έκταση εφαρμογής - Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση μαζί με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν, ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ