Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ6Α 1122925 ΕΞ 2013
Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1165851 ΕΞ 2012 / 30.11.2012 (ΑΔΑ:Β45ΑΗ-ΕΙΠ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδας Εργασίας, για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην φορολογική διοίκηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού.
Τελικός Υπογράφων: Υπουργός - Γιάννης Στουρνάρας
Ημερομηνία Απόφασης: 05/08/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/08/2013 15:13:59

Διαβάστε την απόφαση εδώ: Δ6Α 1122925ΕΞ2013