Επεκτείνεται σε 4 μήνες η διόρθωση του φόρου ακίνητης περιουσίας Φ.Α.Π. από την έκδοση του εκκαθαριστικού.

Με τη απόφαση ΠΟΛ.1188/2013 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι  πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.

Συνεπώς οι διορθώσεις των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π. για τα έτη 2011,2012,2013 μπορεί να γίνει μέσα σε 4 μήνες από την έκδοση του εκκαθαριστικού, σύμφωνα πάντα με τον τρόπο και την διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1225/24.12.2012 .
Με την εξέλιξη αυτή δίνεται ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα στους υπόχρεους για την διόρθωση σφαλμάτων που τυχόν έχουν προκύψει στα εκκαθαριστικά ΦΜΑΠ, έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού να προσέρχονται στις εφορίες για τις εν λόγω διορθώσεις.