Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30/002/5899

Θέμα«Τροποποίηση της αρ. 30/002/11217/29-12-2011 Υπουργικής Απόφασης “Εκτέλεση, με αυτεπιστασία, έργου παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής” (ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΟΧ4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύσει»

Τελικός ΥπογράφωνΓενικός Γραμματέας - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ -

Ημερομηνία Απόφασης22/07/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης23/07/2013 08:38:21

Διαβάστε την απόφαση εδώ:30/002/5899