..

Ν.4177/2013

(ΦΕΚ 'Α 173/08.08.2013)
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Τελευταία Κωδικοποίηση: Νόμος 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 Ορισμοί

Άρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 5 Χορήγηση έντυπων οδηγιών

Άρθρο 6 Επισήμανση τροφίμων

Άρθρο 7 Τήρηση πινακίδων

Άρθρο 8 Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων

Άρθρο 9 Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 10 Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή

Άρθρο 11 Μέσα αποθήκευσης Ψυγεία

Άρθρο 12 Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο

Άρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Άρθρο 14 Όργανα μέτρησης

Άρθρο 15 Εκπτώσεις Προσφορές

Άρθρο 16 Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

Άρθρο 18 Έλεγχοι Δειγματοληψίες Εργαστηριακές Εξετάσεις

Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές

Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 23 Πρόσθετα διοικητικά μέτρα

Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου

Άρθρο 25 Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Άρθρο 26 Διοικητική και δικαστική προστασία

Άρθρο 27 Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 28 Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας

Άρθρο 29 Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας

Άρθρο 30 Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων

Άρθρο 31

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 32 Εποπτεία Οργανισμών

Άρθρο 33 Ημερήσιο τέλος

Άρθρο 34 Χωροθέτηση λαϊκών αγορών

Άρθρο 35 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής

Άρθρο 36 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 37 Χρηματικά πρόστιμα

Άρθρο 38 Διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις

Άρθρο 39 Μεταβατική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

'ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2251/1994

Άρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2251/1994

Άρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 13α και προσθήκη άρθρου 13β στο ν. 2251/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 43

Άρθρο 44 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α' 267)

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος