ΠΟΛ. 1194 / 07.08.2013

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε από την 01.01.2013 έως και την 28.02.2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και τo υπ’ αριθμ. 1490ΟΙΚ/06.08.2013 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 39Α του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1179/18.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1762 Β΄) «Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε.».
4. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1187/26.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1858 Β΄) «Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012».

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄), όπως ισχύουν.

7. Την υπ’ αριθμ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε από την 01.01.2013 έως και την 28.02.2013, παρατείνεται έως και την 30.09.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓEΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ