ΠΟΛ 1010 - 22/01/2010

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3Α΄) «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
16η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
12η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210- 3647202-5
Fax: 210- 3645413

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ: 1010
Αθήνα, 22/01/2010

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3Α΄) «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ν. 3814/2010 (Φ.Ε.Κ.3Α΄) «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους :

Α. Φ.Π.Α.

1. Με το άρθρο πρώτο του κοινοποιούμενου νόμου κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 16/9/2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄).

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της παραπάνω Πράξης παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1133/2.10.2009.

2. Περαιτέρω, με το άρθρο δεύτερο του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης Πράξης.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, όπως αντικαταστάθηκαν, ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20/10/2009 και μετά.

Επομένως, στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει κάνει χρήση της δυνατότητας της τμηματικής καταβολής και αποδειχθεί μετά από έλεγχο ότι αυτή η περιοδική δήλωση ή οποιαδήποτε περιοδική δήλωση επομένων φορολογικών περιόδων ήταν ανακριβής ή αποδειχθεί ότι για κάποια φορολογική περίοδο δεν υπέβαλε δήλωση, ενώ αυτή ήταν χρεωστική εντός της ίδιας όμως διαχειριστικής περιόδου, θα του επιβληθεί πρόσθετος φόρος επί της διαφοράς του φόρου που οφείλεται, σε ποσοστό 4,5% στην περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης και 5% στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο 200%.
Στην περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δικαστικού συμβιβασμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο έχει κάνει χρήση της τμηματικής καταβολής για περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που λήγουν από 20/10/2009 και μετά και από τον έλεγχο αποδειχθούν όσα παραπάνω αναφέρθηκαν σε καμία περίπτωση δεν θα επιβληθεί τριπλάσιο πρόστιμο, όπως προβλεπόταν αρχικά πριν την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου καταργείται η αύξηση των ποσοστών με βάση τα οποία σχηματίζεται το ποσό πρόβλεψης για απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων και επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς.

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που σχηματίζουν πρόβλεψη για την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεών τους, θα υπολογίζουν αυτή με ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) ή ένα τοις εκατό (1%), κατά περίπτωση, επί των ακαθαρίστων εσόδων που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και κατά το κλείσιμο του ισολογισμού διαχειριστικών περιόδων που άρχισαν από 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου, παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1131/30.9.2009.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ