Σχετικά με τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πλήρη απουσία κοινοβουλευτικού και κοινωνικού ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ, αναφέρουμε τα εξής:
•    Έλεγχος από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3986/2011, η Επιτροπή της Βουλής για τις ΔΕΚΟ διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. του Ταμείου:

06/09/2012/ Συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής για τις ΔΕΚΟ με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ακρόαση του υποψήφιου Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ Τ.Αθανασόπουλο και του υποψήφιου Διευθύνοντος Συμβούλου Γ.Εμίρη».

20/03/2013/ Συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής για τις ΔΕΚΟ με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ακρόαση του υποψήφιου Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ Σ.Σταυρίδη».

Επίσης, κατά την εξέλιξη των διαδικασιών αποκρατικοποίησης, η Βουλή ενημερώνεται επίσημα, σε ειδικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, για τα βασικά σημεία των διαδικασιών αξιοποίησης κρατικών ΔΕΚΟ και τις εν γένει δραστηριότητες του ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομικών και σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς εταίρους, υιοθετήθηκε σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει τη διατύπωση προτάσεων και παρατηρήσεων από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί του σχεδίου της προκήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση μιας σειράς ανωνύμων εταιρειών, τις οποίες το Ταμείο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του:

30/10/2012/  Συνεδρίαση Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕΔ για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 2012-2016»

23/01/2013/ Συνεδρίαση Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕΔ για το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης της ΕΥΑΘ».

Επιπρόσθετα, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός του κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνται στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής.

•    Απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών
Έχουν απαντηθεί, από τον υπουργό Οικονομικών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ, περισσότερες από 80 γραπτές ερωτήσεις βουλευτών για θέματα αρμοδιότητας του Ταμείου.

Έχει απαντηθεί από τον υπουργό Οικονομικών επίκαιρη ερώτηση του κ.Τσίπρα με θέμα τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ.
Έχουν κατατεθεί, σε συνέχεια αίτησης κατάθεσης εγγράφων, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ με θέμα το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχουν κατατεθεί, σε συνέχεια αίτησης κατάθεσης εγγράφων, οι εκθέσεις ελέγχου του αρμόδιου ορκωτού ελεγκτή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των μελών του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ οικονομικού έτους 2012.

•    Λοιπός έλεγχος
•    Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του, το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
•    Σύμφωνα με το νόμο, τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων κατευθύνονται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
•    Κάθε φάκελος (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των οργάνων του ΤΑΙΠΕΔ, των  εκθέσεων, παρουσιάσεων και εισηγήσεων των συμβούλων, μελετών, σχεδίων κλπ) υποβάλλεται στο τέλος κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, και πάντοτε πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για διεξοδικό έλεγχο.
•    Το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλει προς έγκριση, εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου και συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα του τριμηνιαίες εκθέσεις.