Αρ. Πρωτ.: Δ6Α 1128783 ΕΞ 2013

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 1067924/1241/0006Γ΄/2-8-2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, περί ορισμού μελών της Τριμελούς Επιτροπής, για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με τοτεκμήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων, κατά τις διατάξεις του ν. 653/ 1977(Α’ 214) και του ν. 2882/2001(Α’ 17), που
λειτουργεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την απόφαση εδώ: Απόφαση