Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1125931 ΕΞ 2013

Θέμα: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1066/2013.

Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναπροσάρμοσε, από 19-7-2013 την κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής της παραγρ.3 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για επανεξέταση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών έτους 2013,  που αρχικά εκτιμήθηκε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί  κατόπιν ελέγχου, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η επιστροφή χωρίς την διενέργεια ελέγχου για όσους αγρότες σύμφωνα με τα νέα στοιχεία τη δικαιούνται.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και με δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις η αρμοδιότητα ελέγχου ανήκει σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της υποβολής των αιτήσεων, διευκρινίζουμε επίσης ότι, σε όσες περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων που εμφανίζονται στις αιτήσεις επιστροφής και της κανονικής αξίας που προσδιορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, δικαιολογείται από διασταυρωτικό έλεγχο της Δ.Ο.Υ. υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, ανάλογα με διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά που ισχύουν στην περιοχή αρμοδιότητας των εν λόγω Δ.Ο.Υ., δεν είναι απαραίτητο να αποστέλλονται οι αιτήσεις στις Δ.Ο.Υ. ελέγχου, αλλά είναι δυνατή η επιστροφή από τις Δ.Ο.Υ. υποβολής των αιτήσεων, με σχετική αιτιολόγηση.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χ. Θεοχάρης
         
AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ