Αρ. Πρωτ.: Δ12Β 1118717 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ:  Φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων και μη, οι οποίες αποκτώνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Με το παρόν, σας γνωρίζουμε ότι στο ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη μεταβίβαση μετοχών οι οποίες αποκτώνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι προισχύσασες διατάξεις τωνπαρ. 1 και 2 του άρθρου 38 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., ήτοι τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ενώ κατά τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α. φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5% η πραγματική αξία πώλησης αυτών.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ