Αρ. Πρωτ.: Δ12 1124312 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών   προσώπων οικον. έτους 2013. 

Σε συνέχεια του Δ12 1121500 ΕΞ 1.8.2013 εγγράφου μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων και προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής τους  στις Δ.Ο.Υ., πρέπει να ορισθεί από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ένας υπάλληλος ο οποίος αρχικά  θα ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και στη συνέχεια όσους  έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά τους, θα προωθεί  τις δηλώσεις  για τον έλεγχό τους, ενώ σε αυτούς  που  δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα δίνει οδηγίες για την  προσκόμιση των σωστών δικαιολογητικών .

2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επαλήθευση και μεταφορά των ανάλογων ποσών από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις στο κυρίως σώμα της δήλωσης .
Ειδικά για τον έλεγχο των βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου δεν απαιτείται η αναγραφή του διπλότυπου απόδοσης φόρου στις Δ.Ο.Υ..

3. Τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνονται  φυλάσσονται και αρχειοθετούνται στο φάκελο του φορολογούμενου.

4. Οι αποδείξεις δαπανών του κωδικού 049 της φορολογικής δήλωσης που προσκομίζονται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα ελέγχονται δειγματοληπτικά και ανάλογα με την συνολική εικόνα του φορολογουμένου και όχι σε κάθε δήλωση φορολογουμένου .

Οι αποδείξεις που δεν θα ελέγχονται θα επιστρέφονται στον φορολογούμενο προς φύλαξη όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ.1106/24.4.2012εγκύκλιο μας, ενώ αντιθέτως αυτές που θα ελέγχονται θα αρχειοθετούνται στον φάκελο του φορολογούμενου όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά..

5. Τέλος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα καθώς και αυτές που έχουν ήδη παραληφθεί , δεν θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. αλλά θα εκκαθαρίζονται κανονικά από τις Δ.Ο.Υ , και δεν θα επιστρέφονται στους φορολογούμενους.

Η προϊστ. της Γραμματείας                                     
                        
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ