ΠΟΛ. 1199 / 20.08.2013

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012.

Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α'), ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν στην έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 267 του εν λόγω νόμου, ορίζεται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσουν ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει στην εταιρεία μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον, μέσα σε δύο μήνες, δε δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

Με την εν λόγω διάταξη, παρέχεται στον εναπομείναντα εταίρο η δυνατότητα, να ανεύρει, εντός δύο μηνών, νέο εταίρο (ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο).

Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά το διάστημα αυτό, η εταιρεία υφίσταται με έναν εταίρο χωρίς να καθίσταται μονοπρόσωπη, ενώ σε περίπτωση εισόδου νέου εταίρου, εντός του διμήνου, οι ημερομηνίες εισόδου του νέου εταίρου και εξόδου του απερχόμενου οφείλουν, να είναι οι πραγματικές ημερομηνίες των γεγονότων .

Ομοίως, με τις διατάξεις της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062 Β') Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι, τα νομικά πρόσωπα για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, των μελών ή εταίρων κ.λπ. υποχρεούνται, να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός τριάντα ημερών, την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών συνυποβάλλοντας και το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό.

Επί πλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 260, 261, 262 και 263 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι, η έξοδος εταίρου επέρχεται:

- Με δήλωση του εταίρου προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους (εκούσια έξοδος) εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό.

- Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση ατομικού δανειστή του.

- Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων (αποκλεισμός εταίρου).

Επίσης ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 271, οι ίδιες ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, το νομικό πρόσωπο δια του νομίμου εκπροσώπου του οφείλει, εντός τριάντα ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να δηλώσει την έξοδο εταίρου, προσκομίζοντας κατά περίπτωση το αντίστοιχο έγγραφο για την έξοδό του (δήλωση προς την εταιρεία για την έξοδό του, δικαστική απόφαση μετά από αίτηση ατομικού δανειστή του για την έξοδό του, δικαστική απόφαση αποκλεισμού, κλπ) καταχωρημένο στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός τριάντα ημερών, όπως έχει υποχρέωση, προκειμένου να υποβάλλει τη σχετική δήλωση, μπορεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας, να υποβάλλει τη δήλωση αυτή ο εξερχόμενος εταίρος συνυποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο για την έξοδό του, καταχωρημένο στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η βεβαίωση μεταβολής που παράγεται, στην περίπτωση αυτή, φυλάσσεται στο φάκελο του νομικού προσώπου ενώ στον εξερχόμενο εταίρο, χορηγείται απαντητικό έγγραφο με το ακόλουθο περιεχόμενο: « Όπως προκύπτει από το ........... (είδος εγγράφου, αριθμός
και ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ) ο/η κ ........... φέρεται εξερχόμενος/η από εταίρος της εταιρείας με επωνυμία ............. από την ............ (ημερομηνία)».

Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών, ως προς την έξοδο εταίρου σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, είτε από το νομικό πρόσωπο ή τον εξερχόμενο εταίρο, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, όπως ισχύει, στο νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι αυτό, είναι υπόχρεο στην υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι, για τις εν λόγω μεταβολές, η προθεσμία των τριάντα ημερών, λογίζεται από την ημερομηνία καταχώρησης αυτών στο ΓΕ.ΜΗ.

Μηχανογραφικές οδηγίες για την καταχώρηση των μεταβολών αυτών έχουν δοθεί με το Δ30Β 4020842 ΕΞ 2013 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30).

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., δε θα προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες εάν, λόγω μετάπτωσης, δεν αποτυπώνονται στη μηχανογραφική εικόνα των νομικών αυτών προσώπων τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, σχέσεις, μέλη κ.λπ.)

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ