ΠΟΛ 1012 - 01/02/2010

Προγραμματισμός ελέγχων έτους 2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ A’, B’, Δ’
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλ.: 210 3375063-206-068

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010
Aριθ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1012

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός ελέγχων έτους 2010.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας αριθ. ΠΟΛ.1154/18.12.2009, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όπως έχει ήδη κατ’ επανάληψη τονισθεί, βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής άσκησης του ελεγκτικού έργου είναι ο έγκαιρος και ορθός προγραμματισμός του, τόσο σε επίπεδο επιμέρους υπηρεσιών όσο και Υπουργείου συνολικά, καθόσον η ύπαρξη συγκεκριμένων ελεγκτικών στόχων εξυπηρετεί και τη χάραξη στρατηγικής ελέγχων, αλλά και την ομαλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Προς τούτο, τόσο τα Ελεγκτικά Κέντρα όσο και οι Δ.Ο.Υ. καλούνται να καταρτίσουν έγκαιρα και με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα ετήσιο σχέδιο ελέγχου έτους 2010 (προσωρινοί και τακτικοί έλεγχοι), ανά ημερολογιακό τρίμηνο του έτους αυτού και συνολικά για όλο το έτος, με βάση τις πραγματικές ελεγκτικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας και έχοντας πάντα υπόψη την ανάγκη ορθολογικότερης αξιοποίησης του υπάρχοντος ελεγκτικού δυναμικού.

Για το σκοπό αυτό, με βάση τον προγραμματισμό που θα γίνει από κάθε ελεγκτική υπηρεσία, θα πρέπει να συνταχθεί το συντομότερο δυνατόν με μέριμνα των ίδιων των προϊσταμένων των υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές και τους Επόπτες Ελέγχου, σχετικό Δελτίο προγραμματισμού ελεγκτικού έργου, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.5.21 που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στις επιλογές «Θέματα ελέγχου» .
Περαιτέρω, το ανωτέρω Δελτίο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δελτίο προγραμματισμού ελεγκτικού έργου έτους 2010», θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στην υπηρεσία μας με ευθύνη των προϊσταμένων και το αργότερο μέχρι 20/2/2010, με τη συμπλήρωση της οικείας φόρμας σε όλες υποχρεωτικά τις ενδείξεις της και την περαιτέρω ηλεκτρονική αποστολή της. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αποστολής θα ελεγχθεί.

Διευκρινίζεται ότι για τον κατά τα ανωτέρω προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου έτους 2010 θα ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας και το υφιστάμενο ελεγκτικό δυναμικό κάθε υπηρεσίας κατά το χρόνο κατάρτισης του σχεδίου ελέγχου. Στις περιπτώσεις που εντός του 2010 επέλθουν σημαντικές μεταβολές είτε ως προς το ελεγκτικό δυναμικό (π.χ. λόγω μεταθέσεων, μετακινήσεων κ.λπ.) είτε ως προς οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το ελεγκτικό έργο, θα υποβληθούν αναθεωρημένα σχέδια ελέγχου για το υπόλοιπο του έτους.

Τονίζεται επίσης ιδιαίτερα ότι το σχέδιο ελέγχου κάθε υπηρεσίας πρέπει να καταρτίζεται με αντικειμενικότητα, χωρίς να υπερεκτιμούνται οι πραγματικές δυνατότητες, αλλά και χωρίς να τίθενται στόχοι μικρότεροι των εφικτών. Προς το σκοπό αυτό, ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου που θα υποβληθεί από κάθε υπηρεσία θα αξιολογηθεί και εφόσον κριθεί ότι υπάρχει εμφανής δυσαρμονία με τις πραγματικές υπηρεσιακές δυνατότητες, τότε θα γίνονται σχετικές συστάσεις και ο προγραμματισμός θα καθορίζεται από την υπηρεσία μας, με υποχρέωση πλέον υλοποίησης του καθορισθέντος προγραμματισμού.
Επισημαίνεται ότι ο βαθμός υλοποίησης των τεθέντων στόχων από κάθε ελεγκτική υπηρεσία θα παρακολουθείται συνεχώς και σχολαστικά. Τυχόν αδικαιολόγητες αρνητικές αποκλίσεις θα ελέγχονται.

Τέλος, για την καλύτερη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση τόσο των ίδιων των επί μέρους ελεγκτικών υπηρεσιών όσο και συνολικά, σε σχέση με τις υφιστάμενες ελεγκτικές εκκρεμότητες, θα πρέπει ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση και αποστολή του ως άνω « Δελτίου προγραμματισμού ελεγκτικού έργου έτους 2010» να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από κάθε Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικό Κέντρο και να αποσταλούν ηλεκτρονικά και οι ενδείξεις που υπάρχουν στην ίδια φόρμα με τίτλους «Ανέλεγκτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών» (ανά χρήση) και «Συνολικός αριθμός παραγραφόμενων την 30.6.2010 υποθέσεων που εμπλέκονται με πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία», για τις ως άνω ανέλεγκτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθώς και ειδικά τις ως άνω παραγραφόμενες συνολικά την 30.6.2010 υποθέσεις, αντίστοιχα, ελεγκτικής αρμοδιότητας της κάθε υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο) με βάση τις κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ