Ερώτηση

831ΑΑ. Ερώτημα ΦΠΑ άρθρου 14, παροχής υπηρεσιών

Ο σκοπός της  εταιρεία μας είναι η  παροχή υπηρεσιών προνομίου (franchise ) ως και η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising ).

Έχουμε συνάψει σχετική σύμβαση με τη Γαλλική εταιρεία ….... SA ως αντιπρόσωποι να παρέχουμε στην Ελλάδα υπηρεσίες μίσθωσης ιχ αυτοκινήτων με το σήμα …... .

Τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχουμε συνεργαζόμενοι με Ελληνικές εταιρείες RENT CAR σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Για τις κατωτέρω περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε παρακαλούμε να μας εξηγήσετε εάν οφείλετε  ΦΠΑ από την εταιρεία μας κατά την έκδοση του τιμολογίου προς την Αλλοδαπή εταιρεία υποκείμενη στο φόρο –εγκατεστημένη σε χώρα εντός της Ε.Ε και αν  οι  απόψεις μας που αναγράφουμε  κατωτέρω είναι  ορθές;

Η Ελλήνική εταιρεία ... αγοράζει υπηρεσίες μίσθωσης Ι.Χ. (βραχυχρόνια μίσθωση) από τοπικό συνεργάτη της (Rent Car) που παρασχέθηκαν σε αλλοδαπό ιδιώτη οδηγό στην Ελλάδα και στην συνέχεια την παρέχει σε αλλοδαπό πρακτορείο εντός Ε.Ε. το οποίο έκανε την κράτηση για τον αλλοδαπό οδηγό και εισέπραξε (προπληρωμή) από αυτόν στο εξωτερικό το ποσό της μίσθωσης.

Ο τοπικός συνεργάτης μας (Ελληνική εταιρεία rent car) μετά το πέρας της μισθώσεως του ιχ δηλ. του αυτοκινήτου που έκανε χρήση ο αλλοδαπός  οδηγός στην Ελλάδα , εκδίδει  προς την εταιρεία μας σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών υπολογίζοντας κανονικά τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 14 που αναφέρεται στη βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων.

Στη συνέχεια η εταιρεία μας  θα πρέπει να εκδώσει σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή εταιρεία –πρακτορείο εντός Ε.Ε προκειμένου να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της ανωτέρω μίσθωσης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκε πλέον ενός ποσού κέρδους , χωρίς στην απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  προς την αλλοδαπή εταιρεία  αυτή να υπολογίσει ΦΠΑ.

Η ανωτέρω υπηρεσία δεν αποτελεί  διαμεσολάβηση μεταξύ της Ελληνικής εταιρείας ......SA και του αλλοδαπού πρακτορείου για λογαριασμό τρίτου προσώπου μη υποκειμένου στο φόρο (ιδιώτη αλλοδαπού οδηγού) αλλά παροχή υπηρεσίας από εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και υποκείμενη στο φόρο  (…..... sa)  προς άλλη εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλη χώρα εντός Ε.Ε (Αλλοδαπό πρακτορείο).

Αν υπήρχε απλή διαμεσολάβηση ( υποχρέωση μόνο για  καταβολή προμήθειας )  μεταξύ των δύο εταιρειών(υποκειμένων στο φόρο)  για λογαριασμό  του αλλοδαπού ιδιώτη οδηγού (μη υποκειμένου στο φόρο) , τότε η προμήθεια θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να φορολογηθεί στον τόπο που παρασχέθηκε η υπηρεσία της μίσθωσης δηλ. στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ  14  ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

Α. Υπηρεσίες προς «υποκείμενο στο φόρο»

Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 14, ο νέος γενικός κανόνας σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο σε υποκείμενο στο φόρο (“Business to Business”: ή «B2B») καθορίζεται με βάση τον τόπο εγκατάστασης του υποκείμενου στο φόρο, ο οποίος λαμβάνει την υπηρεσία, και όχι πλέον με βάση τον τόπο, στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο παρέχων την υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται προς υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, θα φορολογούνται πλέον στην Ελλάδα. Στην αντίστροφη περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος στην Ελλάδα παράσχει υπηρεσίες προς υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος εκτός Ελλάδος (άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα), βάσει του νέου γενικού κανόνα, η υπηρεσία δεν θα φορολογείται στην Ελλάδα για σκοπούς ΦΠΑ. Ο υποκείμενος στο φόρο για τον οποίο προορίζεται η παροχή θα βασίζεται πλέον στο μηχανισμό της αντίστροφης υποχρέωσης για παροχές που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που εγκαθίστανται σε διαφορετικές χώρες.

Σχέσεις  των δύο εμπλεκομένων εταιρειών  σύμφωνα με το άρθρο 14  Κώδικα ΦΠΑ

Παροχέας υπηρεσιών –   …..... SA-υποκείμενη στο φόρο

Λήπτης υπηρεσιών     -    Αλλοδαπό πρακτορείο εντός Ε.Ε- υποκείμενο  στο φόρο

Εδώ πρόκειται για ενδοκοινοτική συναλλαγή. Η Ελληνική  εταιρεία δεν θα υπολογίσει ΦΠΑ στο (invoice) τιμολόγιο Π.Υ. που θα εκδώσει προς το Αλλοδαπό πρακτορείο (οι συναλλασσόμενες είναι στο σύστημα VIES) κατ’ εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ (εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι σε ισχύ παρότι προβλεπόταν ο τερματισμός του την 31.12.1996).

Υποχρέωση καταβολής φόρου ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 2. περ. α΄ που προαναφέραμε ο τόπος φορολόγησης είναι η χώρα εντός Ε.Ε δηλ. ο τόπος –χώρα όπου ο λήπτης των υπηρεσιών (ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ )  έχει την έδρα της οικονομικής της  δραστηριότητας).

Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 35 υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο λήπτης της υπηρεσίας δηλαδή το αλλοδαπό πρακτορείο   (δείτε σχετικά ΠΟΛ.1282/23.12.1992).

Συνεπώς για το Αλλοδαπό πρακτορείο    η ανωτέρω συναλλαγή αποτελεί «πράξη λήπτη».

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που οφείλεται από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τις προσωρινές δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 31. (ΠΟΛ.1005/8.1.1993 - Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών).

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ  ΦΠΑ Θα γίνει δηλαδή απλά λογιστική και μόνο τακτοποίηση του φόρου που αναλογεί χωρίς στην ουσία να καταβληθεί ο φόρος αυτός.

Mε την έκδοση του σχετικού τιμολογίου (invoice)  από την  Ελληνική εταιρεία  προς την αλλοδαπή εταιρεία του άλλου κράτους–μέλους , η αλλοδαπή εταιρεία  θα πιστώσει το λογαριασμό του φόρου προστιθέμενης αξίας και ταυτόχρονα με την πίστωση θα γίνει και ισόποση χρέωση του λογαριασμού ΦΠΑ.

Φυσικά  δεν θα καταβληθεί ουσιαστικά ο φόρος που αναλογεί αλλά θα οφείλεται μέχρι το χρόνο υποβολής της προσωρινής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου από την αλλοδαπή εταιρεία   , οπότε θα συμψηφιστεί ως φόρος εισροών με ισόποσο ποσό φόρου που θα οφείλεται για την ίδια πράξη στην ίδια φορολογική περίοδο. Θα γίνει δηλαδή απλά λογιστική και μόνο τακτοποίηση του φόρου που αναλογεί χωρίς στην ουσία να καταβληθεί ο φόρος αυτός.

Κατά συνέπεια, με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από την ελληνική εταιρεία προς την  αλλοδαπή εταιρεία του άλλου κράτους–μέλους, η αλλοδαπή εταιρεία   θα πιστώσει το λογαριασμό του φόρου προστιθέμενης αξίας και ταυτόχρονα με την πίστωση θα γίνει και ισόποση χρέωση του λογαριασμού ΦΠΑ.

* Εξυπακούεται βέβαια ότι δεν χρεώνεται ο λογαριασμός ΦΠΑ με το φόρο αυτό όταν δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή κατά το μέρος που δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο φόρος θα καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

(σχετ. ΠΟΛ.1282/23.12.1992 - Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2093/1992, σχετικά με τον ΦΠΑ)

 Τέλος η αλλοδαπή επιχείρηση θα περιλάβει την συναλλαγή στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα υποβάλει.

METIMH

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Απάντηση

Εάν έχουμε αντιληφθεί καλά τις παραπάνω συναλλαγές, προκύπτουν οι εξής υποχρεώσεις:

 

Για την εταιρία Rent a car:

Θα διαθέσει ένα ΙΧ στο Γάλλο ιδιώτη

Θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών* με ΦΠΑ 23%  π.χ. 40 ευρώ + ΦΠΑ 9,5 ευρώ = 49,5 στην Ελληνική ΑΕ. Στο ΤΠΥ θα πρέπει να αναγράφει κάτι αντίστοιχο με “Μίσθωση ΕΙΧ στον.... κατ' εντολή της “Ελληνική ΑΕ””

 

 

Για την Ελληνική ΑΕ

 

Θα πληρώσει 49,5 ευρώ στη Rent ( 40 ευρώ + ΦΠΑ 9,5 ευρώ)

Όσον αφορά τον τρόπο που θα τιμολογήσετε, κατά τη γνώμη μας προκύπτουν 2 περιπτώσεις:

 

 

1) Στην περίπτωση που  η δραστηριότητα της επιχείρησής σας είναι “Εκμίσθωση αυτοκινήτων”, τότε πιστεύουμε ότι πρέπει να τιμολογήσετε ως εξής:

Θα  εκδώσετε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών* με 40 ευρώ (Τα 9,5 ευρώ του ΦΠΑ θα τα εκπέσετε από το φόρο εισροών σας.) + κέρδος (π.χ 10 ευρώ) = 50 ευρώ + ΦΠΑ.

 

Όσον αφορά το ΦΠΑ, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που η δραστηριότητα της επιχείρησής σας είναι “Εκμίσθωση αυτοκινήτων” και ο τόπος που εκμισθώθηκε το ΕΙΧ είναι η Ελλάδα, τότε τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα και το τιμολόγιο θα πρέπει να περιέχει ΦΠΑ, δηλαδή 50 * 23% + 50 = 61,5 ευρώ.

 

2) Στην περίπτωση που η δραστηριότητα σας έχει σχέση με “Μεσιτείες- Προμήθειες” και δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ της μίσθωσης του ΕΙΧ, τότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να τιμολογήσετε το σύνολο των εξόδων + την προμήθειά σας, χωρίς ΦΠΑ προς τη Γαλλική εταιρία, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ 2 του αρ. 14 του Ν. 2859/2000, ισχύουν τα εξής:

“2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, εί­ναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. (...)”

Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται (εκτός από την περιγραφή της υπηρεσίας που παρείχατε και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά στοιχεία) “Χωρίς ΦΠΑ - «Αντίστροφη επιβάρυνση» ("Reverse Charge")”.

 

 

Για τη Γαλλική ΑΕ:

 

Θα πρέπει να πράξει ανάλογα με το πως θα έχει εκδοθεί το ΤΠΥ. Δηλαδή:

 

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο που θα λάβει θα περιέχει ΦΠΑ και η ίδια έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ στη χώρα της για τη συγκεκριμένη πράξη, τότε μπορεί να ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ από το Ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην  ΠΟΛ.1003/15.01.2010, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να μην διατηρεί στο κράτος μέλος επιστροφής την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιεί οικονομικές δραστηριότητες ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του,

β) Να μην πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο κράτος μέλος επιστροφής, με εξαίρεση τις ακόλουθες 3πράξεις:
αα) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στο κράτος μέλος επιστροφής και οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας ως συνδεόμενες με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τις διεθνείς μεταφορές, ββ) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις στο κράτος μέλος επιστροφής.
γ) Να έχουν χρησιμοποιηθεί τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο κράτος μέλος εγκατάστασής του και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο κράτος μέλος επιστροφής ή να χρησιμοποιήθηκαν για τις προαναφερόμενες πράξεις της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης β).

 

Στην περίπτωση που  λάβει ένα ΤΠΥ* (invoice) από την ελληνική ΑΕ χωρίς ΦΠΑ που θα αναγράφει επάνω “Χωρίς ΦΠΑ - «Αντίστροφη επιβάρυνση»("Reverse Charge")”. Η Γαλλική εταιρία θα αποδώσει το ΦΠΑ που οφείλεται στη Γαλλία, δεδομένου ότι όπως είδαμε παραπάνω, τόπος φορολογίας είναι η Γαλλία και όχι η Ελλάδα. Προφανώς, θα υπάρχει και στη Γαλλία κάποιας μορφής χρεοπίστωση του ΦΠΑ ώστε ταυτόχρονα να το εκπέσει, αλλά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το Γαλλικό νόμο για το ΦΠΑ.

Την υποχρέωση να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο ή να αποδώσει από μόνη της το φόρο στο Ελληνικό Δημόσιο, θα την είχε μόνο εάν τόπος φορολογίας ήταν η Ελλάδα και ήταν αυτή υπόχρεη στο φόρο.

 

 

Βεβαίως, επειδή η παραπάνω αντιμετώπιση είναι προσωπική μας εκτίμηση που γίνεται χωρίς να γνωρίζουμε πλήρως τη λειτουργία της επιχείρησης και τα πραγματικά περιστατικά, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομικών για μεγαλύτερη διασφάλισή σας.

 

*Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ισχύουν τα εξής:

 

1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα.

Η ομάδα της AST BOOKS.