Ερώτηση

508ΑΑ. Προσωπικά με την απάντηση σας ειλικρινέστατα δεν κατάλαβα εάν πρέπει ή δεν πρέπει να τηρήσει μια τεχνική εταιρεία αναλυτικά τον λογαριασμό 94. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε ως εξής; Πρέπει οι τεχνικές εταιρείες να τηρούν αναλυτικά τον λογαριασμό 94 για τους λόγους... ή όχι δεν πρέπει να τηρούν ΑΜΝ αναλυτικά τον λογαριασμό 94 για τους λόγους....; (Από 333ΑΑ.)

 

Απάντηση

1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013 ισχύει:
“Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 από τον υπόχρεο που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό. Ο υπόχρεος κρίνεται για την υποχρέωση αυτή στην αρχή της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου με βάση τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης και κρίνεται αυτοτελώς για την υποχρέωση αυτή ανά λογαριασμό (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας). Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 όταν σε κάποια διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το όριο τήρησης του ποσού των 5.000.000 ευρώ για ένα λογαριασμό (κλάδο εμπορίας ή επεξεργασίας) σταματά την τήρησή του από την επόμενη διαχειριστική περίοδο για τα αγαθά του λογαριασμού αυτού.”

2. Για τους επιτηδευματίες που απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίου αποθήκης (όπως οι τεχνικές εταιρείες) η ίδια ΠΟΛ αναφέρει:
“Ως γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) απαλλάσσονταν μερικά ή ολικά από την τήρηση βιβλίου αποθήκης κατηγορίες επιτηδευματιών. Οι υπόχρεοι αυτοί θα υποχρεωθούν σε τήρηση του λογαριασμού 94 από την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1/1/2013 και μετά, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Οι παραπάνω υπόχρεοι λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας τήρησης του λογαριασμού 94 είναι δυνατόν για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει εντός του 2013 να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου, τους υπολογαριασμούς του 94 αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα με βάση την απογραφή. Η παραπάνω δυνατότητα αναλόγως ισχύει και για τον υπόχρεο ο οποίος κατά την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει εντός του 2013 δεν είχε υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης (ξεπέρασε για μια φορά το όριο) και με τις νέες διατάξεις έχει υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94.”

Επομένως, εφόσον είστε τεχνική εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την ανέγερση και πώληση οικοδομών, που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, με τις νέες διατάξεις είστε υποχρεωμένοι να τηρήσετε το λογαριασμό 94 εφόσον τα έσοδά σας κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερέβησαν τα 5.000.000 ευρώ
Η ομάδα της AST BOOKS.