Αρ. Πρωτ.: 36635 / ΔΕΕ 1273 / 27.08.2013

Θέμα: Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος : 
Α. Άμεσες υποχρεώσεις προς ενέργεια ( μέχρι 11.09.2013)
Β. Νέο πλαίσιο και απόφαση της Ευρ. Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Στις 31.01.2012 άρχισε να ισχύσει το νέο πλαίσιο (βλ. EE C8 της 11.01.2012) και η απόφαση της Ε.Ε. (βλ. EE L 7 της 11.01.2012) για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι ΥΓΟΣ είναι δραστηριότητες οικονομικού χαρακτήρα, στις οποίες τα Κ-Μ έχουν επιβάλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών με βάση ένα κριτήριο περί γενικού συμφέροντος.

Έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και ρυθμίζονται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Υπόκεινται επίσης στους κανόνες εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού της ΣΛΕΕ.

Τα Κράτη-Μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

Α. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, να ενημερώσουν κατά πόσον έχουν οποιαδήποτε υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων όσον αφορά την αντιστάθμιση νια παροχή δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το νέο πλαίσιο ΥΓΟΣ και να τα αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική sgliati@rrmec.gr, προκειμένου αυτά να δημοσιευτούν εν συνεχεία στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, το αργότερο μέχρι 11.09.2013. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί επείγουσα δέσμευση έναντι της Ευρ. Επιτροπής η οποία και πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.

Β. Να υποβάλλουν έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης ΥΓΟΣ και της παραγράφου 62 του πλαισίου ΥΓΟΣ.

Προς διευκόλυνση, η Ευρ. Επιτροπή έχει ετοιμάσει οδηγίες για την μορφή των εκθέσεων( οι οποίες και επισυνάπτονται).

Είναι επιτακτική ανάγκη τα Κ-Μ να ακολουθήσουν τις εν λόγω οδηγίες διότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση της Επιτροπής και οι εργασίες αξιολόγησης.

Επίσης μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί και στο πλαίσιο για τις ΥΓΟΣ στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά μεταξύ άλλων, στην έννοια της ΥΓΟΣ και του προδήλου σφάλματος που μεταβάλλουν σημαντικά τη μέθοδο ανάλυσης της Επιτροπής.

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις ακόλουθες διατάξεις:

  • Τα Κ-Μ έχουν πρόσθετες υποχρεώσεις όσον αφορά την αιτιολόγηση της υπηρεσίας που επιθυμούν να αντισταθμίσουν, η οποία πρέπει να είναι γνήσια δημόσια υπηρεσία (βλ. παρ. 14 του νέου πλαισίου).
  • Είναι επίσης απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να διασφαλίζουν ότι κάθε αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που επιθυμούν να αντισταθμίσουν να ανατίθεται σε πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων(βλ. παρ. 19 του νέου πλαισίου).
  • Στην περίπτωση που οι ελληνικές αρχές σκοπεύουν να αναθέσουν ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες σε περισσότερους του ενός παρόχους υπηρεσιών, όλοι οι σχετικοί πάροχοι θα πρέπει να αντισταθμίζονται, εφόσον προβλέπεται αντιστάθμιση, με βάση την ίδια μέθοδο ( βλ. παρ. 20 του πλαισίου).
  • Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης για κάθε μελλοντική κοινοποίηση, εκτός αν αποδείξουν ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν, να υπολογίζουν το καθαρό αποφευχθέν κόστος των αποστολών δημόσιας υπηρεσίας ( βλ. παρ. 24 και 25 του πλαισίου).
  • Σε κάθε κοινοποίηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται κίνητρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου για τις υπηρεσίες αυτές( βλ. παρ. 39 του πλαισίου).
  • Τα Κ-Μ καλούνται να αναλύσουν τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που σκοπεύουν να κοινοποιήσουν με γνώμονα τις σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που κοινοποιούν δεν προκαλούν τέτοια αποτελέσματα (παρ. 51-59 του πλαισίου).
  • Τέλος το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει νέες υποχρεώσεις διαφάνειας που επιβάλλουν , για παράδειγμα στις ελληνικές αρχές να δημοσιεύουν στο διαδίκτυο πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση και την αντιστάθμιση ( βλ. παρ. 60 του πλαισίου).
  • Όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας, θα πρέπει να έχουν εναρμονιστεί με το νέο πλαίσιο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014.

Εν γένει το νέο πλαίσιο καθιστά απαραίτητη τη θέσπιση μιας κατάλληλης και πλήρους εντολής για τον πάροχο της δημόσιας υπηρεσίας πριν από την έναρξη της δραστηριότητας παροχής της δημόσιας υπηρεσίας την οποία σκοπεύουν να αντισταθμίσουν τα Κ-Μ (βλ. παρ. 16 του πλαισίου).

Μια τέτοια εντολή θα πρέπει να προσδιορίζει ιδίως:

α) το περιεχόμενο και τη διάρκεια των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας

β) την επιχείρηση και, κατά περίπτωση, τη σχετική περιοχή

γ) τη φύση των ενδεχόμενων αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρούνται στην επιχείρηση από την αρχή που χορηγεί την ενίσχυση

δ) την περιγραφή του μηχανισμού αντιστάθμισης και τις παραμέτρους για τον υπολογισμό, τον έλεγχο και την αναθεώρηση της αντιστάθμισης και

ε) τις ρυθμίσεις για την αποφυγή και την ανάκτηση ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης.

Τέλος με την επιφύλαξη της ανάλυσης από μέρους της Επιτροπής των μέτρων που οι ελληνικές αρχές ενδέχεται να κοινοποιήσουν,  επισημαίνεται η χρησιμότητα μιας ανεπίσημης φάσης προ-κοινοποίησης σε όσο το δυνατόν πρώιμο στάδιο, πριν από οποιαδήποτε κοινοποίηση, ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσχερειών από τις ελληνικές αρχές και την Επιτροπή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ