ΠΟΛ.1015/26/2/2010

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΠΟΛ 1015

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                         

                    10166 Αθήνα                                                     

Πληροφορίες:                                                 

Τηλέφωνο: 210 3375 360                                          

E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

             d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009».

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄) , με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων.
  2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ.227 Α΄).
  3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

  1. Παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 των νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3του ν. 3808/2009 μέχρι 26  Μαρτίου 2010.
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                        

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                      

 

   Ο Υπουργός Οικονομικών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου