ΠΟΛ. 1202 / 27.08.2013

ΘΕΜΑ: Μη αυτεπάγγελτος συμψηφισμός εισφορών που εισπράττονται ή παρακρατούνται από τις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Ι.Κ.Α.

Με την παρούσα κοινοποιείται η αριθμ. 186/2013 γνωμοδότηση του Α τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (εφεξής Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε αποδεκτή με την από 5.8.2013 επισημειωματική επ' αυτής πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Με την ως άνω το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ότι, το Δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης του είναι και δανειστής του, συντρέχουν δε και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, υποχρεούται να προβεί (αυτεπαγγέλτως) σε συμψηφισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 83, παρ. 3 εδαφ. α', του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974, Α'90), όπως ισχύουν. Εντούτοις, δεν χωρεί αυτεπάγγελτος συμψηφισμός κατά τις ως άνω διατάξεις οφειλών του Ι.Κ.Α. προς το Ελληνικό Δημόσιο με:
α) ασφαλιστικές εισφορές εισπραττομένων από τις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Ι.Κ.Α.
β) χρηματικά εντάλματα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) με δικαιούχο το Ι.Κ.Α., για εξαγορά, ως προϋπηρεσίας, στρατιωτικής θητείας ασφαλισμένου και
γ) παρακράτηση υπέρ του Ι.Κ.Α. επί ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία προσκομίζεται για την εξόφληση τίτλου πληρωμής με δικαιούχο τρίτο πρόσωπο (πλην του Ι.Κ.Α.). Τούτο διότι, δεν συντρέχει η ουσιαστική προϋπόθεση της «αμοιβαιότητας» των απαιτήσεων, ει μη μόνον στην περίπτωση που το Δημόσιο το ίδιο ως εργοδότης υποχρεούται σε απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, αυτές δεν μπορούν να αντιταχθούν σε συμψηφισμό αυτεπάγγελτο (μονομερή) ή μη, και επειδή, πηγάζοντας από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου και εξυπηρετώντας ειδικό δημόσιο σκοπό, ανήκουν στη «δημόσια περιουσία» του Ι.Κ.Α., και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να κατασχεθούν και να συμψηφιστούν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας