Αριθμ. πρωτ.: 34121 / 29.08.2013

Εγκύκλιος υπ’αριθμ.: 16

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Περιφερειών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών».

ΣΧΕΤ:
1. Η υπ’ αριθμ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 12027/28-3-2012 (ΦΕΚ 1101 Β΄ 10-4-2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Η υπ’αριθμ. 48514/27.12.2012 (ΦΕΚ 3534 Β΄ 31-12-2012) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013» (ΑΔΑ: ΒΕΦΖΝ-Λ05).

3. Η υπ’αριθμ. οικ. 2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ 474 Β΄ 24-3-2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών της αριθμ. 2014380/377/0026/27-2-1998 (ΦΕΚ 284 Α΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών».

4. Η υπ’αριθμ. 2/61968/0094/17-9-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ».

5. Η υπ’αριθμ. 2/25746/0094/24-3-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ» (ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4).

6. Το αρθ.5 παρ.Β της υπ’αριθμ. 30844/31.7.2013 (ΦΕΚ 1897 Β΄ 1-8-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014».

7. Η παρ.δ αρθ.3Β ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) όπως προστέθηκε με το αρθ.5 ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) και τροποποιήθηκε από προστέθηκε με το αρθ.5 ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25-1-2013 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 33 Α΄ 7-2-13) για τις αρμοδιότητες των Γεν. Διευθυντών των Υπουργείων.

Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιούνται τα Στατιστικά Δελτία των Περιφερειών (ΟΤΑ β΄ βαθμού), που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών» που συλλέγονται στα πλαίσια της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΥΠΕΣ (Υπουργείο Εσωτερικών), με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.), στην ιστοσελίδα http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm (επίσης, τα τροποποιημένα Στατιστικά Δελτία θα είναι διαθέσιμα και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ίδια ιστοσελίδα).

α. Τροποποίηση Στατιστικών Δελτίων Περιφερειών.

Με την παρούσα τροποποιούνται τα Στατιστικά Δελτία οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» ως ακολούθως:

Στατιστικό Δελτίο των Περιφερειών:

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α:

1) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 0200 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού».
2) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 0300 «Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό».
3) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1250 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)».
4) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 5300 «Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους».
5) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τηςΥποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012».
6) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6120 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού».
7) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6130 «Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό».
8) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6300 «Ασφαλιστικές εισφορές».
9) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6620 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων».
10) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6630 «Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους».
11) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8120 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού».
12) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8130 «Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό».
13) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8300 «Ασφαλιστικές εισφορές».
14) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8620 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων».
15) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8630 «Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους».
16) Προστίθεται πεδίο όπου απεικονίζεται το Ταμειακό Υπόλοιπο (από το προηγούμενο έτος) του προϋπολογισμού (Μηχανογραφικός Κωδικός Τ100).
17) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0700 «Πληρωμές για μετακινήσεις».
18) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2700 «Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις».
19) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 3200 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους».
20) Προστίθεται πεδίο όπου απεικονίζεται το Αποθεματικό του προϋπολογισμού (Μηχανογραφικός Κωδικός Α100).
21) Προστίθεται πεδίο για την παρακολούθηση της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων:
Π «Πληρωμές Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την Επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ανεξαρτήτως Φορέα και ΚΑΕ) που προέρχονται από την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαρ. Γ.2 αρθ.1 ν.4093/2012».

Η πλήρης μορφή του Στατιστικού Δελτίου των οικονομικών στοιχείων Περιφερειών, όπως τελικώς διαμορφώνεται μετά τις τροποποιήσεις, επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα και εφαρμόζεται για τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία του Μήνα Αναφοράς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (για τα οποία ισχύει η προβλεπόμενη προθεσμία).

Τα ανωτέρω πεδία του νέου Στατιστικού Δελτίου θα συμπληρωθούν και για τα παρελθόντα Στατιστικά Δελτία ως ακολούθως: οι Κωδικοί Εσόδων «1250», «6620», «6300», «8300» και «8620» θα ενεργοποιηθούν από το Στατιστικό Δελτίο του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και μετά, ενώ οι υπόλοιποι κωδικοί του δελτίου θα ενεργοποιηθούν από το Στατιστικό Δελτίο του ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 και μετά.

β. Προθεσμίες Συμπλήρωσης των Παλαιότερων Στατιστικών Δελτίων.

Για να καταστεί ευχερέστερη η συμπλήρωση των παλαιότερων Στατιστικών Δελτίων από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές των Περιφερειών, καθορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες συμπλήρωσης των παλαιότερων Στατιστικών Δελτίων ως ακολούθως:

Στα Στατιστικά Δελτία όλων των Μηνών του 2012 έως και τον ΙΟΥΛΙΟ 2013 θα πρέπει να συμπληρωθούν στη βάση δεδομένων έως την 5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (5/9/2013), οι ΚΑΕ που αναφέρονται στο αρθ.5 παρ.Β της υπ’αριθμ. 30844/31.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή οι ΚΑΕ «1250», «6620», «6300», «8300» και «8620».

Οι υπόλοιποι ΚΑΕ των Στατιστικών Δελτίων (Μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 έως και ΙΟΥΛΙΟΥ 2013) θα πρέπει να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων έως την 11η Οκτωβρίου 2013 (11/10/2013).

γ. Άρση της Οριστικοποίησης των Στατιστικών Δελτίων των Περιφερειών για τα έτη 2012 και 2013.

Για να καταστεί ευχερέστερη η συμπλήρωσή, τα Στατιστικά Δελτία των Περιφερειών για όλο το έτος 2012 και το 2013 θα καταστούν «Σχέδια» δηλαδή θα αρθεί η οριστικοποίησή τους.

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α. Κωστοπούλου