Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 53 / 27.08.2013

ΘΕΜΑ: «Κύρωση της συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κροατίας. Εφαρμογή των Καν. 883/04 (ΕΚ) και 987/09 (ΕΚ) στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις με το νέο κράτος-μέλος από 1/7/2013.»

Σχετ.: Η εγκύκλιο 28/10.

Με τον νόμο 4090/2012 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/8-11-2012), κυρώθηκε η συνθήκη μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της τελικής πράξης αυτής.

Όπως είναι γνωστό από 1/7/2013 έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την ημερομηνία αυτή εφαρμόζονται απεριόριστα στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με το νέο κράτος μέλος, οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 883/04, 987/09 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρωθήκαν και ισχύουν ως σήμερα.

Κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή όλα τα έγγραφα, οι εγκύκλιοι και οι Κωδικοποιημένες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Δ/νση μας, σε θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση με τις χώρες της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Κατωτέρω σας γνωστοποιούμε την επωνυμία και την διεύθυνση του αρμόδιου φορέα και Οργανισμού Σύνδεσης της Κροατίας για θέματα διαπίστωσης χρόνου ασφάλισης και συντάξεων:

Κροατικά
HRVATSKI ZAVOB ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDISNJA SLUZBA
MIHANOVICEVA 3
10000 ZAGREB
CROATIA

Αγγλικά
CROATIAN PENSION INSURANCE INSTITUTE CENTRAL OFFICE ZAGREB
MIHANOVICEVA 3
10000 ZAGREB
CROATIA

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Χαρίκλεια Γδοντάκη.