Αριθ. 2 / 78782 / 0025 / 26.08.2013

(ΦΕΚ Β' 2159/30-08-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 152).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της υποπαραγράφου Ε1 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222).

3. Την αριθ. 2/97892/0025/19.1.2012 (ΦΕΚ 396/Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την από 16.05.2013 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τα άρθρα 1, 2 και 3 της υπ' αριθ. 2/97892/0025/19.1.2012 (ΦΕΚ 396/Β') απόφασής μας ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα αξιοποίησης του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («Ταμείο») σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152).
α) Οι διοικητικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου, τα οποία εκ της φύσης τους αφορούν στην αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου και δύνανται να προσδιορίζονται και επιμερίζονται ανά περιουσιακό στοιχείο, παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς κατ' είδος εξόδων αναλυόμενους ανά περιουσιακό στοιχείο.
β) Οι διοικητικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου, τα οποία είναι γενικής φύσης και ως εκ τούτου δεν δύνανται να προσδιορίζονται και επιμερίζονται ανά περιουσιακό στοιχείο, παρακολουθούνται διακριτά σε λογαριασμούς κατ' είδος εξόδων χωρίς να απαιτείται η ανάλυση αυτών ανά περιουσιακό στοιχείο.
Το ποσό για την κάλυψη των μη επιμεριζόμενων εξόδων, υπολογίζεται παγίως και με σταθερό ποσοστό (0,2%) επί του τιμήματος της εκάστοτε αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων.
γ) Για τις ανωτέρω δαπάνες (παράγραφοι α και β), οι οποίες αφαιρούνται από το ποσό είσπραξης του τιμήματος αξιοποίησης του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου, το οποίο και καταβάλλεται από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Ε1 (Κ.Φ.Α.Σ.) του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ Α' 222) φορολογικό στοιχείο, ήτοι Τιμολόγιο για την Παροχή Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Με τη συνολική αξία του τιμολογίου χρεώνεται ο λογαριασμός απαίτησης του Ταμείου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, αναλυόμενος, περαιτέρω, ανά περίπτωση αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου, που αφορά η εν λόγω τιμολόγηση και με την καθαρή αξία αυτού πιστώνονται τα οργανικά έσοδα του Ταμείου διαχωριζόμενα όπως προβλέπεται στην παράγραφο α' του παρόντος άρθρου.
δ) Το τιμολόγιο του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο (ανωτέρω παράγραφος γ) εκδίδεται όσον αφορά την ανωτέρω παράγραφο (β) στο χρόνο έκδοσης της πρώτης προσωρινής εκκαθάρισης του Ν. 3986/2011 κατά το Βεβαιωμένο ποσό του τιμήματος. Όσον αφορά τις λοιπές περιπτώσεις [παράγραφος (α), προτελευταίο εδάφιο παραγράφου (η) και παράγραφος (θ) του παρόντος άρθρου], στο χρόνο έκδοσης των επικαιροποιημένων προσωρινών εκκαθαρίσεων και της οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011 που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας και κάθε φορά κατά το μέρος των δαπανών που έχει τιμολογηθεί στο Ταμείο. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του τιμήματος μεταξύ προσωρινών εκκαθαρίσεων και της οριστικής εκκαθάρισης θα εκδίδεται συμπληρωματικό τιμολόγιο της περίπτωσης (β).
ε) Περαιτέρω, επί του εκδοθέντος Τ.Π.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο α' του παρόντος άρθρου θα επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων - δικαιολογητικών που αφορούν στις δαπάνες που τιμολογούνται και σύμφωνα με την παράγραφο β ' του παρόντος άρθρου θα επισυνάπτεται σχετική κατάσταση από την οποία θα προκύπτει ο σχετικός υπολογισμός.
στ) Τα πρωτότυπα των Τ.Π.Υ., [ανωτέρω παράγραφος (δ)] και τα προσκομιζόμενα με αυτό στοιχεία θα επισυνάπτονται, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, στην ειδική αθεώρητη εκκαθάριση (προσωρινή ή οριστική) του Ν.3986/2011 που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
ζ) Οι δουλευμένες δαπάνες, σύμφωνα με την παράγραφο α' του παρόντος άρθρου οι οποίες έχουν τιμολογηθεί εντός της «κλεισμένης» χρήσης και αφορούν σε αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου η οποία έλαβε κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο και μέχρι την προθεσμία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, ή πιθανολογείται βάσιμα ότι θα λάβει χώρα εντός των επόμενων διαχειριστικών περιόδων λογίζονται ως «έξοδα επομένων χρήσεων» εντός των οποίων (χρήσεων) και θα τιμολογηθούν προς το Ελληνικό Δημόσιο, στο χρόνο έκδοσης των επικαιροποιημένων προσωρινών εκκαθαρίσεων και της οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011 [περ. (δ) του άρθρου αυτού και άρθρο 3 της παρούσας].
η) Τα φορολογικά παραστατικά των αντισυμβαλλομένων (τρίτων), που αφορούν στην αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εκδίδονται προς το Ελληνικό Δημόσιο και αποστέλλονται αντίστοιχα προς διεκπεραίωση στο Ταμείο το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και την οριστική διευθέτηση όλων των θεμάτων (π.χ. νομικών, τεχνικών θεμάτων) που αφορούν στην εκάστοτε αξιοποίηση. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο για τις εν λόγω αμοιβές και έξοδα:
i) λειτουργεί ως αντιπρόσωπος - ενδιάμεσο πρόσωπο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε τρίτου,
ii) διενεργεί τον προσυμβατικό και συμβατικό έλεγχο των τιμολογήσεων αυτών και την περαιτέρω διεκπεραίωσή τους, όπως την εξόφληση αυτών η οποία διενεργείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού,
iii) διενεργεί το συμψηφισμό - αφαίρεση των αμοιβών αυτών από το αντίστοιχο ποσό είσπραξης του τιμήματος αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου μέσω της ειδικής οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, και το υπόλοιπο που προκύπτει καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,
iv) τα εν λόγω ποσά δεν αφορούν δαπάνες του Ταμείου και καταχωρίζονται σε λογαριασμό απαίτησης από το Ελληνικό Δημόσιο με περαιτέρω διάκριση ανά περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την παράγραφο α' του παρόντος άρθρου,
ν) προκειμένου τα εν λόγω ποσά να αφαιρεθούν από το τίμημα αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου, το Ταμείο δεν υποχρεούται στην έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο και υπολογισμού Φ.Π.Α. επ' αυτών,
vi) υποχρεούται να προσκομίζει, μαζί με την οριστική αθεώρητη εκκαθάριση του Ν. 3986/2011, προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή αντίγραφα των παραστατικών στοιχείων των αμοιβών τρίτων, αντίγραφα των συμβάσεων καθώς και αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής αυτών.
vii) υποχρεούται επί των αμοιβών αυτών και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου να προβαίνει στην παρακράτηση και απόδοση οποιουδήποτε φόρου προβλέπεται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, καθώς και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την παροχή αντίστοιχων βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών.
Σε περίπτωση όπου μέχρι την ισχύ της παρούσας απόφασης φορολογικά στοιχεία τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου έχουν εκδοθεί στο όνομα του Ταμείου, ισχύουν τα οριζόμενα με την παράγραφο γ' του άρθρου 1 της παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (ν) και (vii), έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις αμοιβών τρίτων που αφορούν σε αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου και οι οποίες λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας τους τιμολογούνται απευθείας στο όνομα του Ταμείου.
(θ) Τα τιμολογηθέντα από τρίτους προς το Ταμείο ή το Ελληνικό Δημόσιο ποσά [ανωτέρω παράγραφοι (α) και (η) του άρθρου αυτού], που αφορούν σε συγκεκριμένα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο [παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011] για τα οποία δεν κατέστη εφικτή η αξιοποίηση τους, καθώς και τα τιμολογηθέντα από τρίτους προς το Ταμείο ή το Ελληνικό Δημόσιο ποσά που αφορούν σε γενικότερη κατηγορία - ομάδα όμοιων περιουσιακών στοιχείων μη δυνάμενα να επιμεριστούν ανά περιουσιακό στοιχείο και τα οποία παρακολουθούνται ανά γενικότερη κατηγορία - ομάδα όμοιων περιουσιακών στοιχείων [παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011], τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται διακριτά στο σύνολο τους από το τίμημα αξιοποίησης του πρώτου εν σειρά περιουσιακού στοιχείου της ίδιας κατηγορίας - ομάδας όμοιων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, θα αφαιρούνται διακριτά (κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά) από το δεύτερο ή τρίτο κ.ο.κ. εν σειρά τίμημα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων της ίδιας κατηγορίας-ομάδας όμοιων περιουσιακών στοιχείων.
Εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τα τιμολογηθέντα από τρίτους (στο όνομα του
Ελληνικού Δημοσίου ή του Ταμείου) ποσά δεν καλύπτονται από το τίμημα αξιοποίησης περιουσιακού/ών στοιχείου/ων, είτε διότι αυτό δεν επαρκεί είτε διότι δεν κατέστη εφικτή η αξιοποίηση περιουσιακού ή περιουσιακών στοιχείων ίδιας κατηγορίας - ομάδας περιουσιακών στοιχείων, αφαιρούνται διακριτά και κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, από το τίμημα αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων διαφορετικής κατηγορίας-ομάδας.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ισχύουν, πλέον των ανωτέρω, και τα οριζόμενα στις παραγράφους (α), (γ), (δ), (ε), (στ), και (η) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Καθορισμός του τρόπου λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
Το Ταμείο ενεργεί ως αντιπρόσωπος, ο οποίος διενεργεί πράξεις για λογαριασμό τρίτου και στην προκειμένη περίπτωση διενεργεί εισπράξεις από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου:
α) Για το συνολικό τίμημα από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και με την οριστικοποίηση αυτού θα χρεώνεται λογαριασμός απαίτησης ανά αντισυμβαλλόμενο - τρίτο με ισόποση αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού υποχρέωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο και με περαιτέρω ανάλυση σε επίπεδο αναλυτικού - μοναδικού λογαριασμού που θα αφορά την κάθε επιμέρους περίπτωση περιουσιακού στοιχείου που αξιοποιείται.
β) Κατά την είσπραξη της απαίτησης - τιμήματος θα διενεργείται πίστωση αυτής με αντίστοιχη χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων (τραπεζικών λογαριασμών) του Ταμείου. Το εν λόγω ποσό και αφαιρουμένων των απαιτήσεων του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, θα καταβάλλεται από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου όπως προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011.
Ειδικότερα, και όσον αφορά στο τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, αυτό θα μεταφέρεται εντός δέκα (10) ημερών στον ειδικό λογαριασμό του» Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους» αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα και τιμολογηθέντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου, καθώς και οι αμοιβές τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.
Εν προκειμένω διενεργείται συμψηφισμός μεταξύ της υποχρέωσης που έχει το Ταμείο για την καταβολή στον ειδικό λογαριασμό του ποσού που αφορά στην είσπραξη του τιμήματος από την αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου και της απαίτησης του Ταμείου από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη των δαπανών του, καθώς και των αμοιβών τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου. Το προκύπτον μετά το συμψηφισμό ποσό μεταφέρεται - καταβάλλεται από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Για τη λογιστική απεικόνιση των πράξεων αυτών και κατά την καταβολή από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του τιμήματος από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, διενεργείται:
i) Χρέωση ενός αντίθετου της υποχρέωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο λογαριασμού, αναλυόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο α' του άρθρου 2 της παρούσας.
ii) Πίστωση της απαίτησης του Ταμείου από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου, περίπτωση για την οποία έχει εκδοθεί το προσήκον φορολογικό στοιχείο [περ. (γ) του άρθρου 1 της παρούσας] και των αμοιβών τρίτων [περ. (η) του άρθρου 1 της παρούσας] που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης (θ) του άρθρου 1 της παρούσας.
iii) Πίστωση του λογαριασμού όψεως του Ταμείου με το τελικό μεταφερόμενο ποσό (μετά τον συμψηφισμό) στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Εφόσον το τίμημα από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, κατά το μέρος ή στο σύνολο της, προβλέπεται να εισπραχθεί από τον εκάστοτε τρίτο και αντίστοιχα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου μετά το τέλος της επόμενης χρήσης, θα εμφανίζεται από το Ταμείο ως μακροπρόθεσμη απαίτηση και υποχρέωση αντίστοιχα.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον προβλέπεται υπολογισμός και είσπραξη τόκων, για την απαίτηση - χρέωση των αναλογούντων τόκων, την είσπραξη και καταβολή αυτών θα εφαρμόζονται, τα προβλεπόμενα στις παραγράφους α' και Β' του παρόντος άρθρου.
δ) Στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια της χρήσης, εντός της οποίας αξιοποιείται περιουσιακό στοιχείο, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί προς το Ελληνικό Δημόσιο τα παραστατικά στοιχεία των αμοιβών τρίτων και αντίστοιχα δεν έχουν εξοφληθεί αυτά από το Ταμείο, τότε κατά την καταβολή από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο της είσπραξης του τιμήματος αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου, το Ταμείο αφαιρεί - παρακρατεί ποσό ίσο με το 100% των:
- λειτουργικών και διοικητικών δαπανών του Ταμείου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα απόφαση [δεύτερο εδάφιο της περ. (Β), περ. (γ), (δ) και (στ) του άρθρου 1], καθώς και των προϋπολογισθέντων αμοιβών τρίτων [ανωτέρω περ. (η) του άρθρου 1 της παρούσας], λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης (θ) του άρθρου 1 της παρούσας εφόσον συντρέχει περίπτωση.
- του ποσού που μεταφέρθηκε για παρακράτηση - συμψηφισμό (με την οριστική εκκαθάριση) από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από το Ταμείο προς το Δημόσιο προσωρινή (πρώτη - αρχική) ειδική αθεώρητη εκκαθάριση του Ν.3986/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
Το ποσό των προϋπολογισθέντων αμοιβών τρίτων που αφαιρεί - παρακρατεί το Ταμείο από το εισπραχθέν τίμημα αξιοποίησης με την πρώτη προσωρινή εκκαθάριση αποτελεί προκαταβολή του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ταμείο. Το ποσό αυτό της προκαταβολής εκκαθαρίζεται - αποσβένεται σταδιακά με την έκδοση των επόμενων νέων προσωρινών εκκαθαρίσεων (εφόσον συντρέχει περίπτωση) ή την έκδοση της οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011 [άρθρο 3 της παρούσας].

Άρθρο 3
Καθορισμός της ειδικότερης διαδικασίας μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται με την παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011.
Για κάθε επιμέρους ποσό που θα μεταφέρεται από το Ταμείο σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού, θα εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο ειδική διπλότυπη (αθεώρητη) εκκαθάριση (προσωρινές ή οριστική) του Ν.3986/2011 η οποία θα περιλαμβάνει:
- Τα στοιχεία του Ταμείου.
- Τον α/α της ειδικής (αθεώρητης) εκκαθάρισης του Ν.3986/2011.
- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής του Ελληνικού Δημοσίου η οποία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τον ειδικό λογαριασμό.
- Αναφορά του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αφορά η είσπραξη του τιμήματος από το Ταμείο.
- Τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου του Ταμείου που αφορά στην αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου.
- Το συνολικό τίμημα της αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου.
- Το ποσό που εισέπραξε το Ταμείο από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου.
- Την ημερομηνία είσπραξης του τιμήματος από το Ταμείο.
- Το ποσό του τιμήματος που υπολείπεται να εισπραχθεί.
- Τα ποσά που παρακρατεί - αφαιρεί το Ταμείο από το τίμημα που εισέπραξε.
- Το τελικό ποσό που προκύπτει προς καταβολή από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, ή το ποσό που προκύπτει προς συμψηφισμό (αφαίρεση) από το τίμημα αξιοποίησης επόμενου ή επόμενων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην περίπτωση (θ) του άρθρου 1 της παρούσας.
- Το ποσό που καταβλήθηκε και ημερομηνία καταβολής από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 2 της παρούσας τότε:
- Αρχικά εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο προσωρινή (πρώτη - αρχική) ειδική αθεώρητη εκκαθάριση του Ν.3986/2011.
- Επί της πρώτης προσωρινής εκκαθάρισης πλέον των απαιτούμενων στοιχείων και αναφορών που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, αναγράφονται αναλυτικά τα προϋπολογισμένα ποσά που έχει παρακρατήσει ως προκαταβολή το Ταμείο, επισυνάπτεται το πρωτότυπο του Τ.Π.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (στ) του άρθρου 1 της παρούσας, και εφόσον συντρέχει περίπτωση [περ. (θ) άρθρου 1 της παρούσας] επισυνάπτεται και γίνεται ρητή αναφορά στην οριστική εκκαθάριση και στο ποσό που μεταφέρθηκε από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου προκειμένου αυτό να αφαιρεθεί - παρακρατηθεί από το παρόν τίμημα αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου.
Η πρώτη προσωρινή εκκαθάριση του Ν.3986/2011 εκδίδεται ταυτόχρονα με την ημερομηνία καταβολής από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή εφόσον δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή αλλά προς μεταφορά για συμψηφισμό-παρακράτηση από τίμημα αξιοποίησης επόμενου περιουσιακού στοιχείου [περίπτωση (θ) άρθρου 1 της παρούσας], τότε η πρώτη προσωρινή εκκαθάριση συντάσσεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία είσπραξης από το Ταμείο του τιμήματος από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου.
Σε περίπτωση κατά την οποία στο τέλος του κάθε εξαμήνου της διαχειριστικής περιόδου του Ταμείου (ήτοι 31 Δεκεμβρίου και 30 Ιουνίου) και μετά την τελευταία προσωρινή εκκαθάριση, υφίσταται περιπτώσεις αμοιβών οι οποίες έχουν τιμολογηθεί στο όνομα του Ταμείου ή στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, τότε στο τέλος του κάθε εξαμήνου (31 Δεκεμβρίου και 30 Ιουνίου) για τις αμοιβές των περιπτώσεων αυτών εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο νέα (δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ.) προσωρινή εκκαθάριση.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και τα οριζόμενα με τις παραγράφους (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (θ) του άρθρου 1 της παρούσας.
Εκτός των προβλεπόμενων με την παρούσα απόφαση, επί της νέας προσωρινής εκκαθάρισης γίνεται αναφορά στον αύξοντα αριθμό της αμέσως προηγούμενης προσωρινής εκκαθάρισης, επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο αυτής, γίνεται αναλυτική αναφορά και καταγραφή όλων των επιμέρους ποσών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των προηγούμενων εκκαθαρίσεων), επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των νέων περιπτώσεων αμοιβών τρίτων που εκκαθαρίζονται με αυτή και προκύπτει το νέο υπόλοιπο της προκαταβολής [τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της παρούσας] ή προς συμψηφισμό (εφόσον συντρέχει περίπτωση) με το τίμημα από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου [περ. (θ) άρθρου 1 της παρούσας].
-Η τελική - οριστική ειδική εκκαθάριση του Ν.3986/2011 εκδίδεται στο χρόνο κατά τον οποίο έχουν διεκπεραιωθεί όλα τα επιμέρους θέματα των σχετικών με αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου και το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο έκδοσης των τιμολογίων των τρίτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην περίπτωση (η) του άρθρου 1 της παρούσας. Επί της οριστικής εκκαθάρισης επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, καθώς και αντίγραφα των προσωρινών εκκαθαρίσεων που έχουν προηγηθεί.
- Στην οριστική εκκαθάριση γίνεται σχετική αναφορά των προσωρινών εκκαθαρίσεων που έχουν προηγηθεί, στο ποσό που μεταφέρθηκε για παρακράτηση - συμψηφισμό (οριστική εκκαθάριση) από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου και αναγράφεται το ποσό που καταβλήθηκε με αυτές στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Τα εν λόγω ποσά αφαιρούνται από το τελικό ποσό της οριστικής (τελικής) εκκαθάρισης και εφόσον προκύπτει ποσό προς καταβολή αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσί-ου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011. Σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζεται το ποσό που θα παρακρατηθεί (συμψηφιστεί) από το επόμενο τίμημα αξιοποίησης άλλου περιουσιακού στοιχείου [περ. (θ) άρθρου 1 της παρούσας].
- Επί της οριστικής εκκαθάρισης επισυνάπτονται τα στοιχεία και η αξία του φορολογικού στοιχείου (Τ.Π.Υ.), που αφορά στην τιμολόγηση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη των δαπανών του, καθώς και τα τιμολόγια και τις αντίστοιχες αμοιβές τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 1 της παρούσας).
Η ειδική εκκαθάριση (προσωρινή ή οριστική) του Ν.3986/2011 συντάσσεται εις διπλούν. Το πρώτο αντίτυπο αυτής παραδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και το δεύτερο αντίτυπο αυτής παραμένει στο Ταμείο. Από την αρμόδια Δημόσια Αρχή αμέσως με την παραλαβή της ειδικής εκκαθάρισης του Ταμείου εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.
Επί του αποδεικτικού κατάθεσης στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου θα αναφέρεται η επωνυμία του καταθέτη και ο αντίστοιχος α/α της ειδικής εκκαθάρισης (προσωρινής ή οριστικής) του Ν.3986/2011.
Πέραν των επισυναπτόμενων στην αθεώρητη - ειδική εκκαθάριση του Ν.3986/2011 (προσωρινή ή οριστική) παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών, θα επισυνάπτεται αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Για τις ειδικές προσωρινές και οριστικές εκκαθαρίσεις του Ν.3986/2011 συμπληρώνεται αντίστοιχα το ακόλουθο έντυπο: 

(Συνημμένο αρχείο)

Β. Το κωδικοποιημένο κείμενο της ως άνω απόφασης έχει ως εξής:

«Καθορίζουμε τον ειδικότερο τρόπο προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152), λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, της ειδικότερης διαδικασίας μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, της ειδικότερης διαδικασίας και του τρόπου μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα αξιοποίησης του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («Ταμείο») σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152).

α) Οι διοικητικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου, τα οποία εκ της φύσης τους αφορούν στην αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου και δύνανται να προσδιορίζονται και επιμερίζονται ανά περιουσιακό στοιχείο, παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς κατ' είδος εξόδων αναλυόμενους ανά περιουσιακό στοιχείο.
β) Οι διοικητικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου, τα οποία είναι γενικής φύσης και ως εκ τούτου δεν δύνανται να προσδιορίζονται και επιμερίζονται ανά περιουσιακό στοιχείο, παρακολουθούνται διακριτά σε λογαριασμούς κατ' είδος εξόδων χωρίς να απαιτείται η ανάλυση αυτών ανά περιουσιακό στοιχείο.
Το ποσό για την κάλυψη των μη επιμεριζόμενων εξόδων, υπολογίζεται παγίως και με σταθερό ποσοστό (0,2%) επί του τιμήματος της εκάστοτε αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων.
γ) Για τις ανωτέρω δαπάνες (παράγραφοι α και β), οι οποίες αφαιρούνται από το ποσό είσπραξης του τιμήματος αξιοποίησης του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου, το οποίο και καταβάλλεται από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Ε1 (Κ.Φ.Α.Σ.) του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ Α' 222) φορολογικό στοιχείο, ήτοι Τιμολόγιο για την Παροχή Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Με τη συνολική αξία του τιμολογίου χρεώνεται ο λογαριασμός απαίτησης του Ταμείου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, αναλυόμενος, περαιτέρω, ανά περίπτωση αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου, που αφορά η εν λόγω τιμολόγηση και με την καθαρή αξία αυτού πιστώνονται τα οργανικά έσοδα του Ταμείου διαχωριζόμενα όπως προβλέπεται στην παράγραφο α' του παρόντος άρθρου.
δ) Το τιμολόγιο του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο (ανωτέρω παράγραφος γ) εκδίδεται όσον αφορά την ανωτέρω περίπτωση (Β) στο χρόνο έκδοσης της πρώτης προσωρινής εκκαθάρισης του Ν. 3986/2011 κατά το Βεβαιωμένο ποσό του τιμήματος. Όσον αφορά τις λοιπές περιπτώσεις [παράγραφος (α), προτελευταίο εδάφιο παραγράφου (η) και παράγραφος (θ) του παρόντος άρθρου], στο χρόνο έκδοσης των επικαιροποιημένων προσωρινών εκκαθαρίσεων και της οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011 που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας και κάθε φορά κατά το μέρος των δαπανών που έχει τιμολογηθεί στο Ταμείο. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του τιμήματος μεταξύ προσωρινών εκκαθαρίσεων και της οριστικής εκκαθάρισης θα εκδίδεται συμπληρωματικό τιμολόγιο της περίπτωσης (β).
ε) Περαιτέρω, επί του εκδοθέντος Τ.Π.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο α' του παρόντος άρθρου θα επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων - δικαιολογητικών που αφορούν στις δαπάνες που τιμολογούνται και σύμφωνα με την παράγραφο β' του παρόντος άρθρου θα επισυνάπτεται σχετική κατάσταση από την οποία θα προκύπτει ο σχετικός υπολογισμός.
στ) Τα πρωτότυπα των Τ.Π.Υ., [ανωτέρω παράγραφος (δ)] και τα προσκομιζόμενα με αυτό στοιχεία θα επισυνάπτονται, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, στην ειδική αθεώρητη εκκαθάριση (προσωρινή ή οριστική) του Ν.3986/2011 που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
ζ) Οι δουλευμένες δαπάνες, σύμφωνα με την παράγραφο α' του παρόντος άρθρου οι οποίες έχουν τιμολογηθεί εντός της «κλειόμενης» χρήσης και αφορούν σε αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου η οποία έλαβε κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο και μέχρι την προθεσμία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, ή πιθανολογείται Βάσιμα ότι θα λάβει χώρα εντός των επόμενων διαχειριστικών περιόδων λογίζονται ως «έξοδα επομένων χρήσεων» εντός των οποίων (χρήσεων) και θα τιμολογηθούν προς το Ελληνικό Δημόσιο, στο χρόνο έκδοσης των επικαιροποιημένων προσωρινών εκκαθαρίσεων και της οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011 [περ. (δ) του άρθρου αυτού και άρθρο 3 της παρούσας].
η) Τα φορολογικά παραστατικά των αντισυμβαλλομένων (τρίτων), που αφορούν στην αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εκδίδονται προς το Ελληνικό Δημόσιο και αποστέλλονται αντίστοιχα προς διεκπεραίωση στο Ταμείο το αργότερο εντός τριών (i) μηνών από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και την οριστική διευθέτηση όλων των θεμάτων (π.χ. νομικών, τεχνικών θεμάτων) που αφορούν στην εκάστοτε αξιοποίηση. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο για τις εν λόγω αμοιβές και έξοδα:
i) λειτουργεί ως αντιπρόσωπος - ενδιάμεσο πρόσωπο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε τρίτου,
ii) διενεργεί τον προσυμβατικό και συμβατικό έλεγχο των τιμολογήσεων αυτών και την περαιτέρω διεκπεραίωση τους, όπως την εξόφληση αυτών η οποία διενεργείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού,
iii) διενεργεί το συμψηφισμό - αφαίρεση των αμοιβών αυτών από το αντίστοιχο ποσό είσπραξης του τιμήματος αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου μέσω της ειδικής οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, και το υπόλοιπο που προκύπτει καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,
iv) τα εν λόγω ποσά δεν αφορούν δαπάνες του Ταμείου και καταχωρίζονται σε λογαριασμό απαίτησης από το Ελληνικό Δημόσιο με περαιτέρω διάκριση ανά περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την παράγραφο α' του παρόντος άρθρου,
ν) προκειμένου τα εν λόγω ποσά να αφαιρεθούν από το τίμημα αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου, το Ταμείο δεν υποχρεούται στην έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο και υπολογισμού Φ.Π.Α. επ' αυτών,
vi) υποχρεούται να προσκομίζει, μαζί με την οριστική αθεώρητη εκκαθάριση του Ν. 3986/2011, προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή αντίγραφα των παραστατικών στοιχείων των αμοιβών τρίτων, αντίγραφα των συμβάσεων καθώς και αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής αυτών.
vii) υποχρεούται επί των αμοιβών αυτών και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου να προβαίνει στην παρακράτηση και απόδοση οποιουδήποτε φόρου προβλέπεται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, καθώς και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την παροχή αντίστοιχων βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών.
Σε περίπτωση όπου μέχρι την ισχύ της παρούσας απόφασης φορολογικά στοιχεία τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου έχουν εκδοθεί στο όνομα του Ταμείου, ισχύουν τα οριζόμενα με την παράγραφο
γ' του άρθρου 1 της παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (ν) και
(vii), έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις αμοιβών τρίτων που αφορούν σε αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου και οι οποίες λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητάς τους τιμολογούνται απευθείας στο όνομα του Ταμείου.
(θ) Τα τιμολογηθέντα από τρίτους προς το Ταμείο ή το Ελληνικό Δημόσιο ποσά [ανωτέρω παράγραφοι (α) και (η) του άρθρου αυτού], που αφορούν σε συγκεκριμένα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο [παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011] για τα οποία δεν κατέστη εφικτή η αξιοποίηση τους, καθώς και τα τιμολογηθέντα από τρίτους προς το Ταμείο ή το Ελληνικό Δημόσιο ποσά που αφορούν σε γενικότερη κατηγορία - ομάδα όμοιων περιουσιακών στοιχείων μη δυνάμενα να επιμεριστούν ανά περιουσιακό στοιχείο και τα οποία παρακολουθούνται ανά γενικότερη κατηγορία - ομάδα όμοιων περιουσιακών στοιχείων [παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011], τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται διακριτά στο σύνολο τους από το τίμημα αξιοποίησης του πρώτου εν σειρά περιουσιακού στοιχείου της ίδιας κατηγορίας - ομάδας όμοιων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, θα αφαιρούνται διακριτά (κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά) από το δεύτερο ή τρίτο κ.ο.κ. εν σειρά τίμημα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων της ίδιας κατηγορίας-ομάδας όμοιων περιουσιακών στοιχείων.
Εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τα τιμολογηθέντα από τρίτους (στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου ή του Ταμείου) ποσά δεν καλύπτονται από το τίμημα αξιοποίησης περιουσιακού/ών στοιχείου/ων, είτε διότι αυτό δεν επαρκεί είτε διότι δεν κατέστη εφικτή η αξιοποίηση περιουσιακού ή περιουσιακών στοιχείων ίδιας κατηγορίας - ομάδας περιουσιακών στοιχείων, αφαιρούνται διακριτά και κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, από το τίμημα αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων διαφορετικής κατηγορίας-ομάδας.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ισχύουν, πλέον των ανωτέρω, και τα οριζόμενα στις παραγράφους (α), (γ), (δ), (ε), (στ), και (η) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Καθορισμός του τρόπου λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

Το Ταμείο ενεργεί ως αντιπρόσωπος, ο οποίος διενεργεί πράξεις για λογαριασμό τρίτου και στην προκειμένη περίπτωση διενεργεί εισπράξεις από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου:
α) Για το συνολικό τίμημα από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και με την οριστικοποίηση αυτού θα χρεώνεται λογαριασμός απαίτησης ανά αντισυμβαλλόμενο - τρίτο με ισόποση αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού υποχρέωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο και με περαιτέρω ανάλυση σε επίπεδο αναλυτικού - μοναδικού λογαριασμού που θα αφορά την κάθε επιμέρους περίπτωση περιουσιακού στοιχείου που αξιοποιείται. β) Κατά την είσπραξη της απαίτησης - τιμήματος θα διενεργείται πίστωση αυτής με αντίστοιχη χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων (τραπεζικών λογαριασμών) του Ταμείου. Το εν λόγω ποσό και αφαιρουμένων των απαιτήσεων του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, θα καταβάλλεται από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου όπως προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 2του Ν. 3986/2011. Ειδικότερα, και όσον αφορά στο τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, αυτό θα μεταφέρεται εντός δέκα (10) ημερών στον ειδικό λογαριασμό του» Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους» αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα και τιμολογηθέντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου, καθώς και οι αμοιβές τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.
Εν προκειμένω διενεργείται συμψηφισμός μεταξύ της υποχρέωσης που έχει το Ταμείο για την καταβολή στον ειδικό λογαριασμό του ποσού που αφορά στην είσπραξη του τιμήματος από την αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου και της απαίτησης του Ταμείου από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη των δατιανών του, καθώς και των αμοιβών τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου. Το προκύπτον μετά το συμψηφισμό ποσό μεταφέρεται - καταβάλλεται από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Για τη λογιστική απεικόνιση των πράξεων αυτών και κατά την καταβολή από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του τιμήματος από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, διενεργείται:
i) Χρέωση ενός αντίθετου της υποχρέωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο λογαριασμού, αναλυόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο α' του άρθρου 2 της παρούσας.
ii) Πίστωση της απαίτησης του Ταμείου από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου, περίπτωση για την οποία έχει εκδοθεί το προσήκον φορολογικό στοιχείο [περ. (γ) του άρθρου 1 της παρούσας] και των αμοιβών τρίτων [περ. (η) του άρθρου 1 της παρούσας] που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης (θ) του άρθρου 1 της παρούσας.
iii) Πίστωση του λογαριασμού όψεως του Ταμείου με το τελικό μεταφερόμενο ποσό (μετά τον συμψηφισμό) στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Εφόσον το τίμημα από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, κατά το μέρος ή στο σύνολό της, προβλέπεται να εισπραχθεί από τον εκάστοτε τρίτο και αντίστοιχα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου μετά το τέλος της επόμενης χρήσης, θα εμφανίζεται από το Ταμείο ως μακροπρόθεσμη απαίτηση και υποχρέωση αντίστοιχα.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον προβλέπεται υπολογισμός και είσπραξη τόκων, για την απαίτηση - χρέωση των αναλογούντων τόκων, την είσπραξη και καταβολή αυτών θα εφαρμόζονται, τα προβλεπόμενα στις παραγράφους α' και β' του παρόντος άρθρου.
δ) Στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια της χρήσης, εντός της οποίας αξιοποιείται περιουσιακό στοιχείο, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί προς το Ελληνικό Δημόσιο τα παραστατικά στοιχεία των αμοιβών τρίτων και αντίστοιχα δεν έχουν εξοφληθεί αυτά από το Ταμείο, τότε κατά την καταβολή από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο της είσπραξης του τιμήματος αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου, το Ταμείο αφαιρεί - παρακρατεί ποσό ίσο με το 100% των:
- λειτουργικών και διοικητικών δαπανών του Ταμείου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα απόφαση) [δεύτερο εδάφιο της περ. (β), περ. (γ), (δ) και (στ) του άρθρου 1], καθώς και των
- προϋπολογισθέντων αμοιβών τρίτων [ανωτέρω περ. (η) του άρθρου 1 της παρούσας], λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης (θ) του άρθρου 1 της παρούσας εφόσον συντρέχει περίπτωση.
- του ποσό που μεταφέρθηκε για παρακράτηση - συμψηφισμό (με την οριστική εκκαθάριση) από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από το Ταμείο προς το Δημόσιο προσωρινή (πρώτη - αρχική) ειδική αθεώρητη εκκαθάριση του Ν.3986/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
Το ποσό των προϋπολογισθέντων αμοιβών τρίτων που αφαιρεί - παρακρατεί το Ταμείο από το εισπραχθέν τίμημα αξιοποίησης με την πρώτη προσωρινή εκκαθάριση αποτελεί προκαταβολή του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ταμείο. Το ποσό αυτό της προκαταβολής εκκαθαρίζεται - αποσβένεται σταδιακά με την έκδοση των επόμενων νέων προσωρινών εκκαθαρίσεων (εφόσον
συντρέχει περίπτωση) ή την έκδοση της οριστικής εκκαθάρισης του Ν.3986/2011 [άρθρο 3 της παρούσας].

Άρθρο 3
Καθορισμός της ειδικότερης διαδικασίας μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται με την παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011.

Για κάθε επιμέρους ποσό που θα μεταφέρεται από το Ταμείο σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού, θα εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο ειδική διπλότυπη (αθεώρητη) εκκαθάριση (προσωρινές ή οριστική) του Ν.3986/2011 η οποία θα περιλαμβάνει:
- Τα στοιχεία του Ταμείου.
- Τον α/α της ειδικής (αθεώρητης) εκκαθάρισης του Ν.3986/2011.
- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής του Ελληνικού Δημοσίου η οποία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τον ειδικό λογαριασμό.
- Αναφορά του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αφορά η είσπραξη του τιμήματος από το Ταμείο.
- Τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου του Ταμείου που αφορά στην αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου.
- Το συνολικό τίμημα της αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου.
- Το ποσό που εισέπραξε το Ταμείο από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου.
- Την ημερομηνία είσπραξης του τιμήματος από το Ταμείο.
- Το ποσό του τιμήματος που υπολείπεται να εισπραχθεί.
- Τα ποσά που παρακρατεί - αφαιρεί το Ταμείο από το τίμημα που εισέπραξε.
- Το τελικό ποσό που προκύπτει προς καταβολή από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, ή το ποσό που προκύπτει προς συμψηφισμό (αφαίρεση) από το τίμημα αξιοποίησης επόμενου ή επόμενων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην περίπτωση (θ) του άρθρου 1 της παρούσας.
- Το ποσό που καταβλήθηκε και ημερομηνία καταβολής από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 2 της παρούσας τότε:
- Αρχικά εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο προσωρινή (πρώτη - αρχική) ειδική αθεώρητη εκκαθάριση του Ν.3986/2011.
- Επί της πρώτης προσωρινής εκκαθάρισης πλέον των απαιτούμενων στοιχείων και αναφορών που αφορούν στην αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, αναγράφονται αναλυτικά τα προϋπολογισμένα ποσά που έχει παρακρατήσει ως προκαταβολή το Ταμείο, επισυνάπτεται το πρωτότυπο του Τ.Π.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (στ) του άρθρου 1 της παρούσας, και εφόσον συντρέχει περίπτωση [περ. (θ) άρθρου 1 της παρούσας] επισυνάπτεται και γίνεται ρητή αναφορά στην οριστική εκκαθάριση και στο ποσό που μεταφέρθηκε από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου προκειμένου αυτό να αφαιρεθεί - παρακρατηθεί από το παρόν τίμημα αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου.
Η πρώτη προσωρινή εκκαθάριση του Ν.3986/2011 εκδίδεται ταυτόχρονα με την ημερομηνία καταβολής από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή εφόσον δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή αλλά προς μεταφορά για συμψηφισμό-παρακράτηση από τίμημα αξιοποίησης επόμενου περιουσιακού στοιχείου [περίπτωση (θ) άρθρου 1 της παρούσας], τότε η πρώτη προσωρινή εκκαθάριση συντάσσεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία είσπραξης από το Ταμείο του τιμήματος από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου.
Σε περίπτωση κατά την οποία στο τέλος του κάθε εξαμήνου της διαχειριστικής περιόδου του Ταμείου (ήτοι 31 Δεκεμβρίου και 30 Ιουνίου) και μετά την τελευταία προσωρινή εκκαθάριση, υφίσταται περιπτώσεις αμοιβών οι οποίες έχουν τιμολογηθεί στο όνομα του Ταμείου ή στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, τότε στο τέλος του κάθε εξαμήνου (31 Δεκεμβρίου και 30 Ιουνίου) για τις αμοιβές των περιπτώσεων αυτών εκδίδεται από το Ταμείο προς το Ελληνικό Δημόσιο νέα (δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ.) προσωρινή εκκαθάριση.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και τα οριζόμενα με τις παραγράφους (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (θ) του άρθρου 1 της παρούσας.
Εκτός των προβλεπόμενων με την παρούσα απόφαση, επί της νέας προσωρινής εκκαθάρισης γίνεται αναφορά στον αύξοντα αριθμό της αμέσως προηγούμενης προσωρινής εκκαθάρισης, επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο αυτής, γίνεται αναλυτική αναφορά και καταγραφή όλων των επιμέρους ποσών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των προηγούμενων εκκαθαρίσεων), επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των νέων περιπτώσεων αμοιβών τρίτων που εκκαθαρίζονται με αυτή και προκύπτει το νέο υπόλοιπο της προκαταβολής [τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της παρούσας] ή προς συμψηφισμό (εφόσον συντρέχει περίπτωση) με το τίμημα από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου [περ. (θ) άρθρου 1 της παρούσας].
- Η τελική - οριστική ειδική εκκαθάριση του Ν.3986/2011 εκδίδεται στο χρόνο κατά τον οποίο έχουν διεκπεραιωθεί όλα τα επιμέρους θέματα των σχετικών με αξιοποίηση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου και το αργότερο σε ένα (1 ) μήνα από το χρόνο έκδοσης των τιμολογίων των τρίτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην περίπτωση (η) του άρθρου 1 της παρούσας. Επί της οριστικής εκκαθάρισης επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, καθώς και αντίγραφα των προ-σωρινών εκκαθαρίσεων που έχουν προηγηθεί.
- Στην οριστική εκκαθάριση γίνεται σχετική αναφορά των προσωρινών εκκαθαρίσεων που έχουν προηγηθεί,, στο ποσό που μεταφέρθηκε για παρακράτηση - συμψηφισμό (οριστική εκκαθάριση) από την αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου και αναγράφεται το ποσό που καταβλήθηκε με αυτές στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Τα εν λόγω ποσά αφαιρούνται από το τελικό ποσό της οριστικής (τελικής) εκκαθάρισης και εφόσον προκύπτει ποσό προς καταβολή αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011. Σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζεται το ποσό που θα παρακρατηθεί (συμψηφιστεί) από το επόμενο τίμημα αξιοποίησης άλλου περιουσιακού στοιχείου [περ. (θ) άρθρου 1 της παρούσας].
- Επί της οριστικής εκκαθάρισης επισυνάπτονται τα στοιχεία και η αξία του φορολογικού στοιχείου (Τ.Π.Υ.) που αφορά στην τιμολόγηση του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη των δαπανών του, καθώς και τα τιμολόγια και τις αντίστοιχες αμοιβές τρίτων που αφορούν στην αξιοποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 1 της παρούσας).
Η ειδική εκκαθάριση (προσωρινή ή οριστική) του Ν.3986/2011 συντάσσεται εις διπλούν. Το πρώτο αντίτυπο αυτής παραδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και το δεύτερο αντίτυπο αυτής παραμένει στο Ταμείο. Από την αρμόδια Δημόσια Αρχή αμέσως με την παραλαβή της ειδικής εκκαθάρισης του Ταμείου εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.
Επί του αποδεικτικού κατάθεσης στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου θα αναφέρεται η επωνυμία του καταθέτη και ο αντίστοιχος α/α της ειδικής εκκαθάρισης (προσωρινής ή οριστικής) του Ν.3986/2011.
Πέραν των επισυναπτόμενων στην αθεώρητη - ειδική εκκαθάριση του Ν.3986/2011 (προσωρινή ή οριστική) παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών, θα επισυνάπτεται αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης από το Ταμείο στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Για τις ειδικές προσωρινές και οριστικές εκκαθαρίσεις του Ν.3986/2011 συμπληρώνεται αντίστοιχα το ακόλουθο έντυπο: 

(Συνημμένο αρχείο)

Άρθρο 4
Καθορισμός της ειδικότερης διαδικασίας και του τρόπου μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο.

Στην περίπτωση κατά την οποία δημόσια επιχείρηση της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει το Ταμείο αξιοποιεί περιουσιακό στοιχείο της απευθείας και χωρίς για την διενέργεια των συναλλαγών αυτών να παρεμβάλλεται το Ταμείο (εισπράξεις, μεταφορά στον ειδικό λογαριασμό κ.λπ.), τότε ισχύουν αντίστοιχα τα ανωτέρω στο άρθρο 3 της παρούσας, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις.
α) Η προαναφερόμενη ειδική αθεώρητη εκκαθάριση του Ν.3986/2011 θα εκδίδεται από την εκάστοτε δημόσια επιχείρηση ή εταιρεία εις τριπλούν.
Το πρώτο αντίτυπο αυτής θα παραδίδεται προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, το δεύτερο αντίτυπο στο Ταμείο και το τρίτο αντίτυπο θα παραμένει στην επιχείρηση. Επί του συνόλου των αντιτύπων θα επισυνάπτονται αντίγραφα των δικαιολογητικών προς τεκμηρίωση της είσπραξης από την αξιοποίηση των περιουσιακών στους στοιχείων, καθώς και αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
β) Από το Ταμείο και με βάση τα δεδομένα του αντιτύπου της ειδικής εκκαθάρισης και για την παρακολούθηση των επιμέρους συναλλαγών που διενεργούνται από τις εταιρείες ή επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό τους κεφάλαιο του ανήκει εξ ολοκλήρου, θα διενεργούνται ανά φορέα (δημόσια επιχείρηση ή εταιρεία) και περιουσιακό στοιχείο που αξιοποιείται εγγραφές σε λογαριασμούς τάξεως.

Άρθρο 5
Καθορισμός κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011.

Πέραν των προαναφερομένων στα άρθρα 1 έως 4 της παρούσας, οι πράξεις που αφορούν στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και οι οποίες κατά κανόνα, εφόσον λαμβάνουν χώρα εντός της ίδιας διαχειριστικής χρήσης, θα ισοσκελίζονται (ταμειακές εισροές από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου = ταμειακές εκροές στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου) θα εμφανίζονται με τη εξής μορφή:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως    
Κύκλος εργασιών πωλήσεις   ΧΧΧΧ
Μείον: Κόστος Πωλήσεων   (ΧΧΧΧ)
ΠΛΕΟΝ:    
Εισπράξεις από αξιοποίηση περιου­σιακών στοιχείων ΧΧΧΧ  
Μείον: Καταβολές στον ειδικό λογα­ριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ΧΧΧΧ 0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως   ΧΧΧΧ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ