Ερώτηση

790ΑΑ. Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε εάν οι παραπάνω δαπάνες και συγκεκριμένα δαπάνη 6μηνης σύμβασης με ιατρικό κέντρο,(οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης όπως αναφέρεται στο σεμινάριο ) συμπεριλαμβάνονται στους κωδ.  της φορ. δήλωσης 051-052 και κατ'επέκταση εκπίπτουν και από το φόρο. ( ίσως περιλαμβάνονται στα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης; - η απορία δημιουργήθηκε καθώς από το λογιστήριο της εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών επιμένουν πως η δαπάνη εκπίπτει ).

Απάντηση
Στο σεμινάριο για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1, γίνεται ειδική αναφορά σε 2 video για τη συμπλήρωση των κωδικών 051/052.
Στο video 25, που περιέχει τις οδηγίες συμπλήρωσης του Υπουργείου Οικονομικών κι εκεί αναφέρονται τα εξής:
“Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συνολικά για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν μαζί σας και σας βαρύνουν.
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Επίσης, στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε ψυχολόγο, για την αποκατάσταση της υγείας ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Ειδικά,, για την αναγνώριση της δαπάνης που καταβάλλεται σε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, εκτός από τη γνωμάτευση του γιατρού απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα του ψυχολόγου ή του λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του. Έπίσης, γράψτε τη διαφορά των ποσών περίθαλψης μεταξύ των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγματικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή είναι απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό των προσώπων που έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και τα οποία συνοικούν μαζί σας, αλλά δεν αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης, γιατί το εισόδημά τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. Για την αναγνώριση της έκπτωσης της δαπάνης αυτών των προσώπων απαιτούνται δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η συγγένεια αυτών με το φορολογούμενο, η αναπηρία τους, τα ποσά των δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και το ετήσιο εισόδημά τους. Ακόμη, γράψτε τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλατε για τα τέκνα σας που δεν συγκατοικούν μαζί σας, αλλά με τον άλλο γονέα τους, τον οποίο και βαρύνουν, λόγω του ότι βρίσκεστε σε διάζευξη με αυτόν. Έπιπλέον, μεταξύ των δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνονται οι δαπάνες σε νοσοκόμο, η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη κ.λπ., η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη των τέκνων που πάσχουν από ανίατο νόσημα και το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη των κωδικών 051-052 πρέπει να συνυποβάλετε:
- Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, διπλότυπη απόδειξη του ιατρού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
- Για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές, διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ’ είδος εξόδου.
- Για νοσήλεια σε κρατικά κτλ. νοσηλευτικά ιδρύματα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ’ είδος εξόδου. Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων, αν τα στοιχεία αυτών αναγράφονται στις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται βεβαίωση θεράποντος ιατρού για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου και απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα υπογραμμένη. Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωμένων και προσώπων με κινητική αναπηρία σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για το χρόνο περίθαλψης και για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 051-052 θα γράψετε το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
- Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και το είδος του πωλούμενου πράγματος. Ειδικά σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρυκοΐας, απαιτείται να συνυποβάλετε και βεβαίωση γιατρού.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο νόσημα τέκνων, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης και βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου για τον ακριβή χρόνο φοίτησης ή περίθαλψης, για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά, καθώς και για την πάθηση του τέκνου (ονομασία ανίατου νοσήματος) ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό (τυφλό, κωφάλαλο κτλ.). Αν τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό φορέα (σχολείο ή θεραπευτήριο), πρέπει να έχουν περιεχόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω.
- Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων.
Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θα αφαιρεθεί από το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ, για τον κάθε φορολογούμενο.

Ακόμη, στο  video 26, αναφέρονται τα εξής:
Για τη συμπλήρωση αυτών των κωδικών, γίνεται εκτενής αναφορά, στο αμέσως προηγούμενο βίντεο.
Στο παράδειγμα νούμερο 17, των σημειώσεων του εντύπου, παρατίθενται αναλυτικά, όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να αναγνωριστούν οι εν λόγω δαπάνες.
Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να τονίσουμε ότι, ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, θεωρούνται ενδεικτικά τα εξής.

 • Οι αμοιβές που καταβάλλονται στην ημεδαπή, και στην αλλοδαπή, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.
 • οι αμοιβές σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική, και γναθοχειρουργική.
 • Οι δαπάνες για φυσιοθεραπεία.
 • Οι δαπάνες για λουτροθεραπεία.
 • Οι δαπάνες για λογοθεραπεία.
 • Οι δαπάνες για για επισκέψεις σε ψυχολόγο .
 • Οι δαπάνες για εξωσωματική γονιμοποίηση.
 • Οι δαπάνες για αμοιβές νοσοκόμου.
 • Η Δαπάνη για θεραπεία αποκατάστασης, στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας, και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων.
 • Οι δαπάνες για την αντικατάσταση μελών του σώματος, με τεχνητά μέλη, καθώς και οι δαπάνες για την αγορά, ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία, για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Η δαπάνη για εργοθεραπεία.
 • ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό, της δαπάνης που καταβάλλεται, σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Το ποσό της κάθε δαπάνης, της περίπτωσης αυτής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά, και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση, και μερίζεται μεταξύ των συζύγων, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε, με την αρχική, ή συμπληρωματική δήλωση, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Οι δαπάνες που δεν αποσκοπούν, στη θεραπεία της υγείας του φορολογούμενου, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση. Ενδεικτικά, τέτοιες δαπάνες είναι.

 • Η δαπάνη για προσθήκη μαλλιών.
 • Το ποσό που καταβάλλεται, για τη συλλογή και συντήρηση βλαστοκυττάρων, μετά από τοκετό.
 • Οι δαπάνες οδοιπορικών, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, της  Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας, και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων.
 • Οι δαπάνες για αισθητικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, δεν προκύπτει από κάποιο σημείο του σεμιναρίου μας, ότι αυτές οι δαπάνες που αναφέρετε εκπίπτουν ή δεν εκπίπτουν από το φόρο.
Σε κάθε περίπτωση με τα δεδομένα που μας δίνεται στην ερώτησή σας, συμπαιρένουμε ότι αναφέρεστε σε δαπάνες  που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (όπως ίσχυε για το οικονομικό έτος 2013), εκπίπτουν από το φόρο  κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό και μέχρι του ορίου των 3.000 ευρώ:

“4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης από τις παρακάτω δαπάνες:

α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:
αα) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γνα θοχειρουργική.
ββ) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
γγ) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.
δδ) Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
εε) Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογούμενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.
στστ) Ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών.
Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.”

Η ομάδα της AST BOOKS.