Ερώτηση

557ΑΑ. Καλημέρα. Έχω πρακτική από ΤΕΙ βάσει προγράμματος ΕΣΠΑ. Η επιχείρηση είναι υπόχρεη στην καταβολή του 50% της αποζημίωσης του ασκούμενου (€ 330). Η ασφάλιση πραγματοποιείτε από το εκάστοτε ΤΕΙ μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ ή η επιχείρηση υποχρεούται να συμπεριλάβει την αμοιβή αυτή στο Ε7; Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Σας παραθέτουμε το ακόλουθο έγγραφο του Υπουργείου:

1025470/490/Α0012/29.3.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση για έκδοση βεβαιώσεων (άρθρου 83 ν.2238/1994).

Σε απάντηση του 714/12.3.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 83 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' και Ζ' του παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου Κώδικα.

3. Ακόμα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο.
Ως είσπραξη, για την επιβολή και την παρακράτηση του φόρου, θεωρείται και η πίστωση του δικαιούχου στα βιβλία του υπόχρεου για την καταβολή της αμοιβής, ύστερα από προηγούμενη, επί αποδείξει, αναγγελία στο δικαιούχο.

4. Με το 1015197/211/Α0012/6.2.1995 έγγραφό μας, έγινε δεκτό από τη Διοίκηση ότι, η μηνιαία αποζημίωση που χορηγείται στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα αντιμετωπίζεται φορολογικώς ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (παραγ.3 άρθ.48 ν.2238/1994).

5. Ακόμα, σύμφωνα με την απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν.2327/1995, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, η αποζημίωση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι..

6. Με το παραπάνω έγγραφό σας, μας αναφέρετε, ότι κατά το έτος 2005 απασχολήσατε για ένα εξάμηνο ασκούμενο σπουδαστή Τ.Ε.Ι., χωρίς να του καταβάλετε αμοιβή. Όμως στις μισθοδοτικές καταστάσεις αποδοχών, στις αντίστοιχες στήλες αναφέρετε αποδοχές και εργοδοτική εισφορά. Επίσης, έχετε εκδώσει βεβαίωση αποδοχών (παραγρ.3 του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε) και έχετε υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής με την ετήσια οριστική δήλωση (παραγρ.3 άρθ.59 του ίδιου νόμου), Τέλος μας ρωτάτε αν είχατε υποχρέωση για την έκδοση βεβαίωσης αποδοχών και συνυποβολή της με την ετήσια οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.

7. Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει ότι για τον εν λόγω σπουδαστή, είχατε υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης αμοιβών (παραγ.2 άρθ.83 του Κ.Φ.Ε) δεδομένου ότι, όπως και τηλεφωνικά μας γνωρίσατε, έχει γίνει πίστωση της αμοιβής του στα βιβλία σας με προηγούμενη επί αποδείξει, αναγγελία στον δικαιούχο (παραγ.3 της παρούσης).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον η πρακτική εξάσκηση αντιμετωπίζεται φορολογικώς ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, δε θα συμπεριληφθούν οι αμοιβές που προέρχονται από αυτή στο έντυπο Ε7.
Η ομάδα της AST BOOKS.