Ερώτηση

640ΑΑ. Καλημέρα σας,Η ερώτησή μου είναι η εξής: όταν αγοράζουμε από εταιρεία εκτός ΕΕ διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και το πουλάμε σε ένα τουριστικό γραφείο εντός ΕΕ , αυτό όλο είναι πακέτο με ειδικό καθεστώς 0%. Είναι σωστό;

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.10/1987, προβλέπονται τα εξής:
Προϋποθέσεις υπαγωγής των πρακτορείων ταξιδίων στο ειδικό καθεστώς.
186.  Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού (Σ.Σ. αρ. 43 Ν. 2859/2000), προκύπτει ότι για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς και τον προσδιορισμό του φόρου, τόσο τα πρακτορεία ταξιδίων όσο και οι εξομοιούμενες με αυτά επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- να ενεργούν στο όνομά τους,
- να χρησιμοποιούν για το σκοπό της άμεσης εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν άλλοι υποκείμενοι στο φόρο και
- να έχουν την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι αναγκαίο να συντρέχουν.
Αν λείπει έστω και μία από τις δύο πρώτες προϋποθέσεις δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών, αν όμως λείπει η τρίτη μόνο προϋπόθεση ο τόπος φορολογίας δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.
Αναλύοντας περαιτέρω τις πιο πάνω προϋποθέσεις, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
α. Το πρακτορείο θα πρέπει, καταρχήν, να ενεργεί στο όνομά του και για δικό του λογαριασμό στο προσφέροντας την υπηρεσία κατευθείαν προς τον πελάτη για ολόκληρο το ταξίδι (πακέτο).
Σ΄ αυτή την περίπτωση το πρακτορείο έρχεται σε επαφή, είτε κατευθείαν με τον πελάτη, είτε μέσω άλλων πρακτορείων και εισπράττει τίμημα για οτιδήποτε αφορά το ταξίδι (όλα πληρωμένα), δηλαδή για τη μεταφορά, το φαγητό, τα ποτά, το ξενοδοχείο, την επίσκεψη στα αξιοθέατα, στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, στα κέντρα διασκέδασης κλπ.
Το ειδικό καθεστώς έχει επίσης εφαρμογή και οσάκις το πρακτορείο προσφέρει στον ταξιδιώτη του ταξίδι πακέτο, δηλαδή σύνολο επιμέρους παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, που δεν προσφέρονται, όμως, κατ΄ ευθείαν σ΄ αυτό, αλλά σε άλλο πρακτορείο.
Παράδειγμα: Το πρακτορείο Α διορθώνει ταξίδια μόνο στην Ευρώπη. Για να ικανοποιήσει τον πελάτη του Β που επιθυμεί να ταξιδεύσει στην `Απω Ανατολή απευθύνεται στο πρακτορείο Γ που ειδικεύεται σε παρόμοια ταξίδια. Το πρακτορείο Γ χρεώνει μια θέση για την Ιαπωνία (όλα πληρωμένα) αντί δρχ. 150.000 (για το ταξίδι αυτό το πρακτορείο Γ θα πρέπει να καταβάλει σε διάφορους υποκείμενους στο φόρο δρχ. 130.000).
Στη συνέχεια το πρακτορείο Α εισπράττει από τον πελάτη του Β δρχ. 160.000. Η προσφορά του ταξιδιού του πρακτορείου Α συνιστά παροχή ενιαίας υπηρεσίας υπαγόμενης στο ειδικό καθεστώς.(...)
Αντίθετα, δεν έχουμε εφαρμογή του καθεστώτος όταν το πρακτορείο απλώς παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο, σε μια φάση του ταξιδιού ως μεσολαβητής (μεσίτης) μεμονωμένων υπηρεσιών (μεταφορά, κλείσιμο ξενοδοχείου κλπ.).
Στις περιπτώσεις αυτές το πρακτορείο λαμβάνει αμοιβή (μεσιτεία), είτε από το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία (π.χ. μεταφορέα, ξενοδόχο κ.λ.π.) εφόσον είναι εντολοδόχος αυτού, είτε από τον πελάτη ταξιδιώτη. Για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται ειδικότερα λόγος κατωτέρω.
β. Όπως σημειώνεται ανωτέρω, το πρακτορείο πρέπει να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του ταξιδιού υπηρεσίες άλλων υποκείμενων στο φόρο όπως του μεταφορέα, του ξενοδόχου, του εστιάτορα, του εκμεταλλευτή κέντρου διασκέδασης κ.λπ..
Όλες οι υπηρεσίες αυτές λαμβάνονται υπόψη σαν μια ενιαία υπηρεσία την οποία λογίζεται ότι προσφέρει το πρακτορείο προς τον ταξιδιώτη. Θεωρείται όμως υπηρεσία υπαγόμενη στο καθεστώς μόνο κατά το μέρος που προσφέρονται υπηρεσίες τρίτων.
Κατά συνέπεια, αν ειδικά κάποιες υπηρεσίες προσφέρονται από το ίδιο το πρακτορείο, όταν αυτό ενεργεί π.χ. σαν μεσίτης ή μεταφορέας, στην περίπτωση αυτή, το μέρος της αμοιβής που πράττεται από τον πελάτη, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των δικών του υπηρεσιών αποχωρίζεται από τη συνολική αμοιβή και φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
Από τα αμέσως ανωτέρω προκύπτει ότι το ειδικό καθεστώς δεν εφαρμόζεται πάντοτε σ΄ όλα τα πρακτορεία και ανεξάρτητα από τις πράξεις αυτών, αλλά αντίθετα βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό είναι ενδεχόμενο ένα και το αυτό πρακτορείο, για ένα συγκεκριμένο ταξίδι, να υπάγεται ταυτόχρονα για ορισμένες πράξεις στο κανονικό καθεστώς και για κάποιες άλλες στο ειδικό καθεστώς. Συνεπώς, κάθε παροχή υπηρεσιών των πρακτορείων ταξιδίων πρέπει να εξετάζεται αυτοτελώς και με προσοχή και να αναλύεται σε βάθος.
γ. Το πρακτορείο θα πρέπει επιπλέον να έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του στην Ελλάδα, ή, σε περίπτωση έλλειψης της έδρας, να έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία να παρέχεται η ενιαία υπηρεσία.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η πράξη που μας περιγράφετε, μπορεί να θεωρηθεί ως υπηρεσία διαμεσολάβησης και να μην υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των τουριστικών πρακτορείων. Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να απευθυνθείτε και στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η ομάδα της AST BOOKS.