Ερώτηση

564ΑΑ. Καλημέρα  σας. Θα ήθελα την βοήθειά σας ως προς τον λογιστικό χειρισμό εισαγωγής αλκοολούχων ποτών από Ρουμανία μέσω τελωνίου. Πως χειρίζομαι λογιστικά τον ΕΦΚ που έχει πληρωθεί; Το τιμολόγιο φορτωτικής; Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Δεδομένου ότι όπως μας ενημερώνετε η ενδοκοινοτική απόκτηση των αλκοολούχων ποτών  γίνεται μέσω τελωνείου και  ο Ε.Φ.Κ καταβάλλεται στο τελωνείο , θα αντιμετωπισθεί ως ειδικό έξοδο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων  το οποίο επιβαρύνει το κόστος κτήσης.

Συνεπώς θα καταχωρηθεί σε υπολογισμό της ομάδας 20

Αρχικά, θα καταχωρηθεί  η πράξη της αγοράς και της ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσίας (μεταφοράς). Αν η αξία του τιμολογίου είναι 10.000 € και της φορτωτικής 700 €, τότε :

Κ.Α Ε.ΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

1
32.01 παραγγελίες εξωτερικού

10.700

 

50.01.0001

προμηθευτές εξωτερικού  

10.000

50.01.0002

προμηθευτές εξωτερικού  

700

 

* Σημειώνεται ότι δεν είναι λάθος να χρεωθεί η αξία του τιμολογίου κατευθείαν στον 20.02. Εξαρτάται τι και πώς θέλει να παρακολουθεί η κάθε επιχείρηση.

 

2. Συνήθως, ο εκτελωνιστής στέλνει ΤΠΥ για τις πράξεις που διενεργούνται στο τελωνείο, στο οποίο περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί, τέλη, φόροι κλπ. που έχει ήδη πληρώσει για να γίνει η εισαγωγή, καθώς και η αμοιβή του. Μέσα σ' αυτό το ΤΠΥ θα είναι και ο ΕΦΚ. Στην εγγραφή αυτή θα πιστωθεί ο εκτελωνιστής και θα χρεωθεί ο 32.01.

Αν η αμοιβή του είναι 300 €, ο ΦΠΑ αυτής 69 €, και ο ΕΦΚ 500 € (υποθέτουμε ότι το ΤΠΥ περιλαμβάνει μόνο αυτά), η εγγραφή έχει ως εξής :

Κ.Α Ε.ΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

32.01 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

500

32.01 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

300

 
54.00 Φπα εισροών-εξόδων-δαπανών

69

 

35

Εκτελωνιστής

869

 

 

 

Αν υπάρχουν στο ΤΠΥ λοιπά έξοδα, δασμοί, ΦΠΑ κλπ., συμπληρώνονται όπως παραπάνω, δηλαδή με χρέωση στον 32.01 ή 54.00 αντίστοιχα.

3. Στη συνέχεια κλείνει ο λογαριασμός 32.01 :

Κ.Α Ε.ΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

20.02 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις με ΕΦΚ

11.500

 

32.01

Παραγγελίες εξωτερικού  

11.500

 

4. Τακτοποίηση ΦΠΑ ενδοκοινοτικών :

Κ.Α Ε.ΓΛΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

04.93.04 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

10.000

 
04.93.09 Πράξεις λήπτη (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.) απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

700

 
54.00.20.64 ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με Ε.Φ.Κ 23%

2.300

 
54.00.20.84 ΦΠΑ Ενδοκ.ληψεων υπ/σιων & άλλων πράψεων λήπτη (23%)

161

 

08.93.04

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ απαλλασσόμενες από ΦΠΑ  

10.000

08.93.09

Πράξεις λήπτη (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.) απαλλασσόμενες από ΦΠΑ  

700

54.00.80.64

ΦΠΑ Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ 23%  

2.300

54.00.80.84

ΦΠΑ Ενδοκ.ληψεων υπ/σιων & άλλων πράψεων λήπτη (23%)  

161

 

Η ομάδα της AST BOOKS.