Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 37 / 03.09.2013

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση».

ΣΧΕΤ.:1. Ν. 4152/2013 παρ. ΙΑ – Εγκύκλιοι 32/2013 - 33/2013 της Δ/νσης Εσόδων.
2. Η αριθμ. 445/46/2-9-2013 απόφαση Δ.Σ.

Με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 παρ. ΙΑ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 4158/2013, δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Με τις πιο πάνω σχετικές εγκυκλίους (32-33/2013) της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, για την ένταξη στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» προβλέπονται, ως προϋποθέσεις ένταξης, η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2013 και η φορολογική ενημερότητα του οφειλέτη – ασφαλισμένου από 1/1/2013.

Με την παρούσα παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες που αφορούν την μερική τροποποίηση των δύο πιο πάνω προϋποθέσεων.

Συγκεκριμένα:

Ι. Με τη διάταξη του Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος ΙΑ2 περίπτωση 1, προβλέπεται ως προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» η φορολογική ενημερότητα από 1/1/2013.

Με σχετική τροπολογία, που έχει ψηφισθεί αλλά δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, τροποποιείται η προηγούμενη και πλέον δεν είναι απαραίτητο να είναι φορολογικά ενήμερος ο ασφαλισμένος – οφειλέτης.

Υποχρεούται όμως να υποβάλλει – προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση – φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητα ανταπόκρισης (βιωσιμότητα) στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».

ΙΙ. Οι οφειλόμενες εισφορές από 1/1/2013 έως 30/6/2013 μπορούν να ρυθμιστούν με την Πάγια Ρύθμιση παράλληλα με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή».

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας παράλληλων ρυθμίσεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες δίνονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

- Ο ασφαλισμένος υποβάλλει ένα αίτημα (σχετικό υπόδειγμα 2) για την ένταξη και στις δύο ρυθμίσεις.

- Ως δικαιολογητικά για την ένταξη στις παράλληλες ρυθμίσεις, θα ζητούνται μόνο τα προβλεπόμενα για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή» (πλην της προαναφερόμενης στην περίπτωση Ι αλλαγής ως προς την υποβολή φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής).

- Η αίτηση καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα τόσο για την «Νέα Αρχή» όσο και για την Πάγια Ρύθμιση (με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου).

Η καταχώρηση της «Νέας Αρχής» θα προηγείται της Πάγιας Ρύθμισης.

- Οι δύο ρυθμίσεις θα παρακολουθούνται χωριστά. Ως εκ τούτου, θα τυπώνονται χωριστές αποδείξεις πληρωμής, έντυπα για ανάθεση πάγιας εντολής και αποφάσεις υπαγωγής.

- Οι δόσεις των ρυθμίσεων (πλην της πρώτης ή της εφάπαξ) εξοφλούνται με πάγια εντολή.

- Το Πιστοποιητικό οφειλής που προβλέπεται – σε αντικατάσταση της ενημερότητας – θα εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι όροι και των δύο ρυθμίσεων και θα περιλαμβάνει το συνολικό υπόλοιπό τους (συνημμένο υπόδειγμα).

- Προσοχή! Απώλεια της μίας ρύθμισης επιφέρει αυτόματα απώλεια και της άλλης.

- Ο ασφαλισμένος – οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την μία εκ των δύο και να διατηρήσει σε δόσεις την άλλη ή να εξοφλήσει και τις δύο ρυθμίσεις.

- Τα έντυπα που έχουν δημιουργηθεί για την ένταξη στις παράλληλες ρυθμίσεις (αίτηση – αποφάσεις – πιστοποιητικό ) αποστέλλονται συνημμένα.

- Λοιπές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. 32-33/2013 εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, εξακολουθούν να ισχύουν. (Το έντυπο αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» έχει τροποποιηθεί και αποστέλλεται συνημμένα).

Οι νέες διορθωτικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ασφαλισμένων – οφειλετών που αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές του έτους 2013 προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».

Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των ασφαλισμένων – οφειλετών για τις νέες δυνατότητες και ιδιαίτερα όσων, ενδεχομένως, έχουν ενδιαφερθεί και τελικά δεν προσήλθαν να ρυθμίσουν λόγω της αδυναμίας αυτής.

Δεδομένου ότι μετά την 1/10/2013 θα πρέπει να καταβάλλεται και πάλι η εισφορά του 4ου διμήνου 2013 (και εφεξής οι διμηνιαίες εισφορές) για να ασκηθεί το δικαίωμα ένταξης στις παράλληλες ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνεται σχετική επισήμανση ως προς την ωφελιμότητα που παρέχεται προς τους ασφαλισμένους την παρούσα χρονική περίοδο.

Της παρούσης να λάβει γνώση, με ευθύνη του Προϊστάμενου, ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣα.α.
Φ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ