Ερώτηση

829ΑΑ. Καλησπέρα.Θα ήθελα την βοήθειά σας σε 2 ζητήματα:

1. Προμηθευτής δεν πληρώνεται από πελάτη υπόλοιπο 200.000? επειδή ο τελευταίος κλείνει. Ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με απόδοση ΦΠΑ ύψους 38.000 περίπου στην περιοδική, τα οποία πιθανότατα δεν θα εισπράξει ποτέ. Ρωτά τον λογιστή εάν μπορεί να εκχωρήσει την σχετική απαίτηση στο Δημόσιο (την εφορία) και να αποφύγει την πληρωμή του ΦΠΑ. Εάν ναι, υπάρχει σχετική ΠΟΛ ή άλλη οδηγία οδηγία για τέτοια περιστατικά, όπως πχ με την εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων;

2. Ημιτελές ακίνητο (κωδικός 99) με άδεια οικοδομής αορίστου χρόνου από το ΣτΕ (δηλ. πάνω από 3ετία) πληρώνει ΦΑΠ. Το ακίνητο είναι αρκετά τετραγωνικά και έχει αντικειμενική αξία λίγο πάνω από 2 εκατ;  Μπορεί αν τύχει εξαίρεσης από τον ΦΑΠ; Εάν ναι, υπάρχει σχετική ΠΟΛ ή άλλη οδηγία;

 

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα,  δεν προβλέπεται κάτι σχετικό από την Ελληνική νομοθεσία.

 

Όσον αφορά  δεύτερο ερώτημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3842/2010

Αρθρο 27. Αντικείμενο του φόρου

1. Από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλά­δα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανου­αρίου κάθε έτους.

2. Στην έννοια του όρου ακίνητη περιουσία, για την ε­φαρμογή του νόμου αυτού, περιλαμβάνονται:
α) Το δικαίωμα της πλήρους και της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της οίκησης επί ακινήτων.
β) Το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξα­μενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής, των πιο πάνω ακινήτων.

3. Για την επιβολή του φόρου η έννοια των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνεται κατά τον Αστικό Κώδικα.

 

Περαιτέρω, με το άρθρο 29 του ιδίου νόμου όπως ισχύει:

 

Απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
β) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
γ) Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, καθώς και σε ξένους πρεσβευτές και λοιπούς διπλωματικούς αντιπροσώπους και πράκτο­ρες, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Τα ακίνητα που ανήκουν σε προξένους και προξενικούς πράκτορες, καθώς και στο κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, με τον όρο της αμοιβαιότητας και εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων.
δ) Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολο­γική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι­σμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
ε) Τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρω­τόκολλο κατεδάφισης.
στ) Τα επιταγμένα από το στρατό ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α').
ζ) Τα ακίνητα του Ελληνικού Δημόσιου, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρε­σίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, καθώς και ακίνη­τα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
η) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ο.Τ.Α, καθώς και τα κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα.
θ) Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσω­πα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυ­πηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δη­μόσιας εκπαίδευσης, δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομει­ακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγεί­ας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντί­δας, δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφο­κομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων ή δημοτικών γη­ροκομείων, Κ.Α.Π.Η., καθώς και αθλητικών εγκαταστάσε­ων, οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν.
ι) Οι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτρο­χιές που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουρ­γούν χάριν κοινής ωφελείας, καθώς και τα εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρι­κής ενέργειας.
ια) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Αρχαιολογική Εταιρεία και την Τράπεζα της Ελλάδος.
ιβ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα Μουσεία, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α'), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
ιγ) Τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συ­ντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοι­νό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Αγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύ­μων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.
ιδ) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών πρόσωπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α').
ιε) Οι ιδιωτικοί ναοί γνωστών θρησκειών και δογμάτων που έχουν τεθεί σε κοινή λατρεία.
ιστ) Τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ο­ρυκτών ή λίθων.
ιζ) Τα κτίσματα που ανεγείρονται για τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, εκτός αν στο διάστημα αυτό έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιηθεί.
ιη) Τα διατηρητέα κτίσματα για όσο χρόνο διαρκεί η ανακατασκευή τους ή η επισκευή τμημάτων τους ή η επι­σκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών τους. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται και για το γήπεδό τους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της οικείας άδειας. Η απαλλαγή αί­ρεται αναδρομικά αν δεν πραγματοποιηθούν οι προβλε­πόμενες από την άδεια εργασίες ανακατασκευής ή επι­σκευής.
ιθ) Το δικαίωμα υψούν οικοπέδου επί του οποίου υπάρ­χουν κτίσματα κατοικιών ή επαγγελματικών στεγών, ε­φόσον βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές όπου ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου είναι ανώτερος του 2,5.
Οι απαλλαγές των περιπτώσεων ιζ', ιη' και ιθ' ισχύ­ουν από το έτος 2011 και επόμενα.

 

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω, δεν προκύπτει απαλλαγή για την περίπτωσή σας.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.