Ερώτηση

637ΑΑ. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την ενημέρωση που μας κάνετε. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε αν μία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί να απορροφήσει / συγχωνεύσει μία ΟΕ με Β' κατηγορίας βιβλία. Στην Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ο εταίρος έχει και μερίδιο στην ΟΕ;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την απόφαση 339/2005, του  Διοικητικού Eφετείου Αθηνών , προβλέπεται ότι:

“(....) Στις μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις περί Ε.Π.Ε. και δεν έχουν θεσπισθεί ειδικές διατάξεις που να διαφοροποιούν τα ζητήματα της μετατροπής των διαφόρων τύπων εταιρειών και στη συγκεκριμένη περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σε μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. (....)

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απορρόφηση Ο.Ε. Από ΕΠΕ, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Αρχικά σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, προβλέπονται τα εξής:

Αρθρο 1. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

(....)

 

Επίσης, με το ν. 1297/1972:

Άρθρο 1

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής ε-πιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας, καθώς και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής ε-πιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

 

Οι ανωτέρω επενδυτικοί νόμοι καθώς και διάφορα ειδικά ζητήματα, παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελίδες 461 – 539 του βιβλίου μας “ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΕ – ΙΚΕ”.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.