Aριθ. πρωτ.: 31398 / 05.09.2013

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2163/30.08.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με την υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2163/30.08.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ’ αριθ. 5072/6/25.2.2013 όμοια (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) με την οποία επανακαθορίζονταν οι όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η εν λόγω Απόφαση επιδιώκει, καταρχήν:

α) να διευθετήσει συγκεκριμένα ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

β) να διασαφηνίσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων,

γ) να εναρμονίσει, σύμφωνα με τις δεδομένες νομοθετικές εξελίξεις (άρθρο 80 του Ν. 4144/2013), την ηλεκτρονική φόρμα και τις προϋποθέσεις υποβολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του εντύπου που αφορά στη γνωστοποίηση της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης.

Στο παρόν έγγραφο επισημαίνονται ακριβώς οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθώς και όποιες προσθήκες έχουν υπάρξει επί της προγενέστερης ΥΑ αναφορικά με τα έντυπα και τα λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 1 θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το οποίο καλείται πλέον «ΕΡΓΑΝΗ» (εφεξής: ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»), για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Καθίσταται δηλαδή σαφές ότι η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική και αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένης σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αόριστου χρόνου.

Στο άρθρο 2 το έντυπο Ε8 της περίπτωσης (στ) μετονομάζεται σε «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 παρ.1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄18)»

Το άρθρο 3 αναφέρεται στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, όπου με τις παραγράφους (ζ) και (η) καθορίζονται τα σαρωμένα έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται συνημμένα, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές, υποχρεωτικά κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας) και Ε10 (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).

Στην παράγραφο (ι) περίπτωση ii) αντικαθίσταται η λέξη «ωρομισθίου», όπου αυτή αναγραφόταν στην Απόφαση 5072/6/25.2.2013, με την λέξη «ημερομισθίου».

Στο τέλος της παραγράφου (ια) προστίθεται ως διευκρίνιση η φράση «και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο».

Με την παράγραφο (β) του άρθρου 4 η ειδική προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία απογραφής στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που προβλέπεται για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού) από τους νέους εργοδότες, επεκτείνεται και για την περίπτωση που πραγματοποιείται έναρξη παραρτημάτων με νέες προσλήψεις εργαζομένων.

Με την παράγραφο (γ) περίπτωση 3. του ίδιου άρθρου ορίζεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) μέχρι την 15η εκάστου μηνός.

Με την παράγραφο (ζ) εισάγεται εξαίρεση ως προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων περί εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, όπως προβλέπει η περίπτωση (στ), σε ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και, επιπλέον, καθορίζονται οι ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται από πλευράς Διοίκησης ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της Απόφασης, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα προθεσμία της ανωτέρω υποβολής.

Το άρθρο 5 παρέχει στους Επιθεωρητές Εργασίας τη δυνατότητα πρόσβασης στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα πλαίσια της διάγνωσης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, της εφαρμογής του αρ. 19 του Ν. 4144/2013 και της διασταύρωσης στοιχείων που αφορούν την επιβολή των προστίμων/ποινών και κυρώσεων, εφ’oσον βέβαια το ΠΣ του Υπουργείου έχει τη δυνατότητα αυτή.

Το άρθρο 6 προβλέπει τη συγκρότηση Κεντρικής ομάδας διαχείρισης του ΠΣ αποτελούμενη από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με το άρθρο 7 συγκροτούνται στο ΣΕΠΕ και στον ΟΑΕΔ Επιχειρησιακές Ομάδες Υποστήριξης του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ενώ καθορίζονται η στελέχωση και οι αρμοδιότητες αυτών.

Στο άρθρο 9 παράγραφος (α), στις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εντύπων προστίθεται η περίπτωση εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου), οπότε και για τους εν λόγω εργοδότες εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία κατάθεσης εντύπων με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειας συγχρονισμού του ΠΣ, θα υπάρξει προς όλες τις υπηρεσίες σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου.

Τέλος με την παράγραφο (β) του ίδιου άρθρου καθίσταται υποχρεωτική από 1/10/2013 η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης).

Η ισχύς της Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 11, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, ήτοι από την 30-08-2013.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ