Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1131201 ΕΞ 27.08.2013

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση φορέων για την ανάκτηση της γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του αρ. πρωτ. Γ23/142/11.7.2013 εγγράφου της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αναφορικά με το σχεδιασμό ειδικής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όσες δημόσιες υπηρεσίες παραλαμβάνουν γνωματεύσεις αναπηρίας των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας ή μη των αναγραφομένων σε αυτές, για την ενημέρωσή σας.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει ήδη γνωστοποιήσει στην πιο πάνω υπηρεσία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τον Α.Φ.Μ του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αποδοθεί κλειδάριθμος ο οποίος είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα του ΚΕ.Π.Α και την ανάκτηση των πιο πάνω γνωματεύσεων.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
Γ. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ