ΠΟΛ 1027 - 24/03/2010

ΘΕΜΑ: « Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Γιαννακούλη
Τηλέφωνο: 210-3642922
Fax: 210-3642251

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
ΠΟΛ 1027

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: « Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου
θέρμανσης».

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3833/2010 «Προστασία
της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης», που ψηφίστηκε στις 5 Μαρτίου 2010 από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α΄ 40 /15.3.2010 και παρέχουμε οδηγίες για την
ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις , επιβάλλεται εφάπαξ φόρος στα
αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευματίας την 3η Μαρτίου 2010, που έχει λάβει αριθμό μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), έχουν τεθεί σε ανάλωση, έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση. Στα προαναφερόμενα αποθέματα που έχει στην κυριότητά του ο υπόχρεος σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος, ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 4-3-2010. Δηλαδή τη διαφορά του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που εισπράχθηκε μέχρι 3-3-2010 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτού που ισχύει από 4-3-2010 καθώς επίσης και του ΦΠΑ.
Ειδικότερα, επί της ποσότητας των προαναφερόμενων αποθεμάτων, με την προϋπόθεση ότι τα αποθέματα εκφράζονται σε χιλιόλιτρα, ο εφάπαξ φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 35,7 ανά χιλιόλιτρο. Εξαιρετικά, υπολογίζεται με συντελεστή 33,9 ανά χιλιόλιτρο στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και στα νησιά του Αιγαίου, Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.

2. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. πραγματοποιεί πωλήσεις σε
δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος συμψηφίζεται με τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξομοίωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄ ).

3. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. δεν πραγματοποιεί πωλήσεις σε
δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 15η Απριλίου 2010 από τον υπόχρεο με την υποβολή δήλωσης σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. Ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. επιστρέφεται στο φορολογούμενο και ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του εφάπαξ οφειλομένου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης
δήλωσης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 2523/1997 (παρ.2 του άρθρου 1, όπως ισχύουν), καθώς και οι κυρώσεις περί
λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Για τη
διαδικασία βεβαίωσης, εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
φορολογίας εισοδήματος.

5. Σύμφωνα με την με αρ. ΠΟΛ. 1029 /19.3.2010 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.5 του
κοινοποιούμενου άρθρου και σας κοινοποιήθηκε, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και της πράξεως καταλογισμού, όπως τα συνημμένα στην απόφαση αυτή υποδείγματα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ